Redan sedan förra årets regionstämma har regionstyrelsen en beställning att verka för att länsstyrelsen engagerar sig ytterligare i det förebyggande arbetet för att förhindra gåsskador. Att, utifrån stämmans diskussioner, arbeta helt efter samma modell som man gör i Västra Götaland är inte riktigt genomförbart i Halland. Vi kom dock en god bit på väg mot något vi tror blir bra. Utgångspunkten är att problemen skapas kring lokala populationer och lokal samverkan är därför nyckeln till hur vi tror vi måste arbeta. Vi kom bland annat överens om att om vi har lokala eller kommunvisa initiativ inom LRF-organisationen så skall både regionstyrelsen, personal och länsstyrelsen ställa upp med kunskaper och eventuellt demomaterial etcetera.

Vi diskuterade även att det utöver samverkan även fordrar både kunskap och erfarenhet om man ska vara framgångsrik när man skrämmer gäss. Därför ska vi på ett eller annat sätt se till att ett antal intresserade personer spridda i länet får tillfälle att fördjupa sina kunskaper så att vi står rustade när problem uppstår.

Hör av er till Ulrika Algothsson, ulrika.alstorp754@gmail.com, viltansvarig i regionstyrelsen, eller undertecknad, Janne Landström, om det verkar intressant.

Dessutom diskuterade vi Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider. Länsstyrelsen har en annan uppfattning än vi om några av de framlagda förslagen. Mest avgörande bedömer vi att det är att länsstyrelsen inte tillstyrker Naturvårdsverkets förslag på att allmän jakttid ska införas på kronhind. Vi framförde våra argument kring varför en sådan jakt är en angelägen förändring och kunde konstatera att vi var överens om att vi inte var överens. Naturvårdsverket kommer om en inte allt för lång tid att redovisa de slutliga jaktidsförändringarna och då får vi veta vem som dragit längsta stråt i denna så viktiga fråga.

Janne Landström
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige
jan.landstrom@lrf.se