LRFs hållbarhetsarbete initierades av riksförbundsstämman 2019 och sen början av 2020 finns ett antal hållbarhetsmål inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen ska inte ses som åtaganden utan möjligheter att utveckla sitt företagande och öka produktionen, och för att nå dem har vi förväntningar på vad samhället kan hjälpa oss med inom området. 

Vi presenterar målen i veckobrevet ett i taget för att visa exempel på vad de kan betyda i vardagen, på gårdsnivå och för våra medlemmar. Denna vecka är ett mål om ekonomisk hållbarhet i fokus: 

 

Öka produktionen av livsmedel, råvaror, nya material och energiformer för tryggare försörjning i vår omvärld och för att erbjuda mer miljö- och klimateffektiva alternativ.  

Hans Gradén, ledamot i Västra Götalands regionstyrelse, har du exempel från din omgivning på hur man konkret kan jobba med detta hållbarhetsmål? 

Jag är verksam i en bygd där animalieproduktionen i många företag växer. Det är både mjölkföretag och nötköttsföretag som växer och investerar i produktion, miljö och klimat. Det ger verkligen många ringar på vattnet och man ser skillnad i landskapet. Den biologiska mångfalden har ökat, det är mindre mark som ligger för fäfot och landsbygden utvecklas. 

Jag tror att en av anledningarna till denna utveckling är marknadssituationen där vi utöver Arla har två livskraftiga mejerier, Gäsene mejeri och Falköpings mejeri, samt flera aktörer inom slakten. Detta ger goda förutsättningar för primärproducenterna. Att flera företag investerar lockar också andra, man tänker att ”kan grannen kan jag”, och det blir lite av ett självspelande piano till slut. Det visar att lönsamhet i lantbruket får goda effekter på alla tre hållbarhetsperspektiven, miljö, ekonomi och social hållbarhet.” 

 

Du kan läsa mer om LRFs hållbarhetsarbete på https://www.lrf.se/politikochpaverkan/hallbarhet/.

 

Jenny Nilsson
Regionalt ansvarig för hållbarhetsarbetet i LRF Västra Sverige
jenny.nilsson@lrf.se