Delar av Hylte Kommungrupp, representanter ifrån Södra Skogsägarnas förtroenderåd och personal ifrån LRF som jobbar med vatten hade i tisdags möte med tre representanter ifrån Samhällsbyggnadskontoret i Hylte angående vattendirektivet.

Efter en kort presentation av Vattendirektivet kom Södras representant med konkreta exempel på vad som redan görs i skogen för att skona vattnet. Mycket har hänt och förändrats när det gäller hänsynstagande av vatten i skogsbruket som man inte tagit hänsyn till i direktiven.

I Hylte medför förslagen om rivning av dammar och andra vandringshinder genomgående stora förändringar. Ett exempel som lyftes är frågan om vad som skulle hända med Rydö badhåla, som funnits sedan 1700-talet, om direktiven drevs igenom. När vattenmyndigheten skrivit sina åtgärdsförslag har man avstått ifrån att inkludera kultur, turism och markägare som brukar marken. Konsekvensanalys saknas!

Vi ville med detta möte belysa för kommunen att vi vill skydda vårt gemensamma vatten men målen måste vara nåbara och konsekvenserna ska vara analyserade. Nu är det viktigt att kommunen begär överprövning av åtgärdsprogrammet innan den 30 april. De ska vara rimliga i förhållande till nyttan med åtgärden. De ska vara förenliga med andra samhällsintressen, lagar och förordningar, exempelvis livsmedelsstrategin, äganderätten, fornminnes-och kulturminneslagar, bestämmelser om biotopskydd mm. Som åtgärdsprogrammet är skrivet nu kommer det att bli omöjligt att genomföra.


Mathilda Wingårdh
Styrelseledamot LRF Halland