Vi var samlade på Törlans Lantbruk, där Bengt Svensson visade hur man kan jobba frivilligt med åtgärder som redan görs idag, som kantzoner och tvåstegsdikning.

Det diskuterades framför allt nyttan av vattenråd och det arbete dessa genomför.  Bland vattendragen i Varberg har det startat upp flera nya vattenråd och flera goda exempel lyfts där man visar på framgångsrika projekt och nya samarbeten som skapas. Bengt berättar att flera markägare runt vattendragen, likt han själv, tack vare detta har fått upp ögonen för vattenfrågor och att många lantbruk nu håller på och anlägger fosforfällor där det via vattenprover är identifierat att det finns ett behov av riktade åtgärder. Detta blir även det samlade medskicket till politikerna, en önskan om fortsatt finansiering för att kunna bibehålla detta rådgivande arbete. Generellt är lantbrukarna trötta på korta projekt och för att nå ett riktigt bra arbete med vattenfrågorna krävs en långsiktighet.

Vatten är tröga system och man kan inte räkna med att se en effekt av de genomförda åtgärderna direkt utan det tar en viss tid innan det syns, men trots att näringshalten i vattnet är hög så verkar ju fisken trivas och vi får höra att elfiske har visat på förvånandesvärt goda resultat! Vattendraget är bitvis rätat och dikat och dessa områden blir bara transportsträckor för fisken som sedan uppehåller sig i lummigare områden där bottenmaterialet erbjuder mer skydd och träden ovanför gör vattnet svalare.

Sammanfattningsvis kan vi inte ta bra vatten för givet, men tillsammans kan vi jobba för bra hushållning och kvalité utan att livsmedelsproduktionen minskar. Är vattendragen redan i dagsläget så trivsamma för fisken så kan man ju bara tänka sig hur bra det kan bli med några år av ytterligare rådgivning och lantbrukare som gladeligen kan tänka sig att, på frivillig basis, genomföra lite åtgärder till förmån för vattenkvalitén!

Cecilia Bengtsson
Ordförande, LRF Varbergs kommungrupp

Kajsa Edbom
Verksamhetsutvecklare, vattenfrågor LRF Västra Sverige

 


Bild 1
Sten i botten och träd som håller vattnet svalt, då trivs fisken
Samling vid en fin del av vattendraget Törlan som enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har en “otillfredsställande” status. Men resultatet av elfiske visar på fantastiska resultat! Om det nu finns mycket smolt, hur dåligt kan vattnet må då egentligen?

Bild 2
Ett hållbart dike, gjort i tvåsteg och med blommande kantzoner
Bengt Svensson, Törlan lantbruk visar ett tvåstegsdike anlagd inom stödsystemet vilket effektivt samlar upp större mängder vatten vid högre flöden utan att marken bredvid tar skada. Precis invid vattendraget finns precis nyinsådda blommande skyddszoner. Denna åtgärd är gjord på helt frivillig basis, utanför stödsystemet. Effektivt i verkligheten, både med hållbarhetstänkande för vilda pollinatörer samt för skyddszoner med tanke på vattnet.