Trafikverket Region Väst höll i veckan en hearing om den liggande Infrastrukturpropositionen och hur denna kommer att hanteras regionalt. Propositionen kom i april och beslut förväntas i Riksdagen omkring midsommar, därefter kommer direktiv till Trafikverket och därefter kommer arbetet med de regionala infrastrukturplanerna som är viktiga prioriteringsinstrument.

På hearingen berördes både historik och framtid och flera specifika projekt som är viktiga i vårt område (Region Väst består av länen Värmland, Västra Götaland och Halland). Trafikverket själva presenterade det underlag som finns så här långt och beskrev hur de tänker i sina prioriteringar och hur olika potter av pengar används på olika vis. Det deltog även en del inbjudna gäster som gav sin syn på frågorna där till exempel Skogsindustrierna var en av föreläsarna.

Genomgående och gemensamt för alla, inklusive Trafikverket själva, är konstaterandet att pengarna inte räcker. Vi sitter med en stor underhållsskuld och den fortsätter växa så länge politiken inte tillför mer pengar. Framför allt gäller detta vägsidan, när det kommer till järnväg är läget något bättre. De flesta som deltog vid hearingen verkar överens om det orimliga att investera miljardbelopp i ny infrastruktur så länge vi inte klarar vidmakthålla den vi redan har.

Ett till ytan så stort land som Sverige med relativt få invånare får höga kostnader för infrastruktur, det ligger i sakens natur, men ska vi klara att bo och driva företag i hela landet måste våra politiker prioritera infrastruktur på både väg, räls och vatten. Det är en förutsättning för bibehållen konkurrenskraft!

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige