För snart ett år sedan riktade LRFs kommungrupp i Halmstad skarp kritik mot planerna om att ta nästan 900 hektar åkermark ur produktion i förslaget till den nya översiktsplanen.

Efter samrådet har förslaget arbetats om av kommunen och i förra veckan lämnade LRFs kommungrupp i Halmstad sina synpunkter på det nya granskningsförslaget.
Trots mycket kritik så har arealen bara minskats med 20 hektar. Förslaget ligger kvar med 700 hektar som ska användas till nya bostads- och verksamhetsområden, och ytterligare 180 hektar avsatt för vägreservat.

Kommungruppen är även fortsatt kritiska till hur man genom skrivningarna i planen förbjuder och begränsar byggnation på landsbygden. Bland annat genom att inrätta förbud mot nybyggnation inom primär skyddszon för vattenskyddsområden och genom att begränsa byggnation inom tillrinningsområden. Dessa områden utgör nästan halva kommunens yta.

Det är fortfarande så att de 150 000 invånarna år 2050 kommer behöva mat. - Vi har väldigt goda förutsättningar att öka den hållbara livsmedelsproduktionen i kommunen, men då måste vi vara mer rädda om åkermarken och tillåta landsbygden att utvecklas, säger Helen Gustavsson, ledamot i Halmstads kommungrupp.


Martina Philip
Verksamhetsutvecklare