Under året har tusentals LRF medlemmar engagerat sig i det samråd för vatten som vattenmyndigheterna genomfört. Ett fyrtiotal kommuner i Västra Sverige begärde att regeringen skulle överpröva förslaget till åtgärdsprogram som föreslagits.

Vad händer nu?

Det åtgärdsprogram som vattendelegationerna fattade beslut om i början av december faller, och nu är det upp till regeringen att ta ställning. Vad det gäller beslut om miljökvalitetsnormer så omfattas dessa inte av regeringens prövning. Det innebär bland annat att prövningen av vattenkraften kommer fortsätta enligt plan. Om regeringens ställningstagande kommer att innebära någon påverkan för hur bedömningen av miljökvalitetsnormer faller ut, så har vattenmyndigeten angett att man avser ändra dessa miljökvalitetsnormer.

Det kommer sannolikt ta några månader innan vi får något slutligt besked. Vid förra överprövningen 2015/16 tog det nästan ett år från det att regeringen meddelade att man avsåg pröva åtgärdsprogrammet till ett slutligt ställningstagande.  

Vad vill vi uppnå?

Den svenska vattenförvaltningen har en del brister, särskilt när det kommer till frågan om avvägningar mot andra viktiga samhällsintressen än vatten, såsom elproduktion och jord och skogsbruk. Ordentliga konsekvensanalyser är en grundförutsättning, men det gäller också att myndigheterna fullt ut tillämpar det regering och riksdag har beslutat, att de verktyg som finns för rimlighetsavvägning ska nyttjas fullt ut.

Vattenförvaltningen behöver snarast förändras så att besluten tas med större inflytande av regering och riksdag, i stället för som nu, en enhet på Länsstyrelsen.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare vattenfrågor