Utlysningarna kommer att vara öppna för ansökningar den 1 mars – 30 april 2022. Om en ansökan kommer in ett datum utanför utlysningstiden hanteras den som vilken annan ansökan som helst i den vanliga kön av ansökningar.

Aktuella utlysningar

  • Täckdikning (6,1 miljoner kronor)
  • Strukturkalkning (800 000 kronor)
  • Kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning (1 miljon kronor)

Mer information

Du hittar information om utlysningarna på följande sida: https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-hallands-lan/utlysningar

Stöd till täckdikning och strukturkalkning är ett företagsstöd och regleras inom åtgärden Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård: https://www.lansstyrelsen.se/halland/natur-och-landsbygd/stod-till-jordbruksforetagare/okad-konkurrenskraft-inom-jordbruk-och-tradgard

Stöd till kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning är ett stöd till miljöinvesteringar och regleras inom åtgärden Förbättrad vattenkvalitet: https://www.lansstyrelsen.se/halland/natur-och-landsbygd/stod-for-atgarder-i-vatten/miljoinvestering---forbattrad-vattenkvalitet

Information till den som redan har skickat in en ansökan om stöd

Vi har sedan tidigare tagit emot några ansökningar om stöd inom de aktuella åtgärderna. För att dessa investeringar ska hanteras inom en utlysning behöver den sökande skicka in en ny ansökan om stöd när utlysningen är öppen (1 mars - 30 april 2022). Vi kommer att kontakta de aktuella sökande för mer information om detta. Det är viktigt att komma ihåg att en ansökan om stöd ska skickas in till oss innan investeringen påbörjas.