Stämmofullmäktige beslutade ge regionstyrelsen i uppdrag att utforma ett förslag för hur organisationen kan se ut, samt att se över om det skulle krävas några stadgeändringar. En arbetsgrupp med representanter från lokalavdelningar, kommungrupper och regionstyrelsen har arbetat med frågan under året.

Stefan Sunnegård, ordförande i lokalavdelningen Knäred-Hishult-Mästocka, var med och skrev en av de tre motionerna och säger så här om behovet av att omforma LRFs organisation:

– Vi vill att medlemsinflytandet ska fungera även i de lokalavdelningar som inte är så aktiva och det var därför vi författade motionen. I förslaget som ligger nu föreslår vi att det är på ett årligt kommungruppsårsmöte som fullmäktige väljs till stämman. I dag väljs ju fullmäktige på lokalavdelningsårsmötena och här ser vi en risk att medlemsinflytandet minskar om man inte har aktiva lokalavdelningar och ingen från den avdelningen åker på regionstämman, säger Stefan Sunnegård.

Som i många andra föreningar brottas även LRFs lokalavdelningar med att det blir allt svårare att hitta personer som vill engagera sig i styrelserna.

– Förslaget möjliggör en stadgefri lokalavdelning, vilket innebär att man kan driva den vidare även utan årsmöten. Eftersom valen till regionsstämman i och med förslaget flyttas till kommungruppen, så bibehålls demokratin. Vi tror att det ger ett ökat medlemsinflytande och en bättre medlemsdemokrati, säger Stefan Sunnegård.

– Det är ett sätt för lokalavdelningarna att inte behöva hålla ett årligt årsmöte med allt vad det innebär. Det gäller både de som är aktiva med många aktiviteter och de som kanske inte har några aktiviteter. Vi erbjuder stadgefrihet till de avdelningar som vill. För de lokalavdelningar som vill fortsätta som tidigare så är det helt ok, säger Anders Richardsson, ordförande för LRF Halland.

Avdelningarna gör sitt ställningstagande under hösten 2022 års årsmöten. Frågan om att lägga avdelningen utanför stadgekraven ska tydligt framgå av föredragningslistan till årsmötet och för att träda i kraft bifallas med enkel majoritet av de röstande medlemmarna på årsmötet. Om så beslutas ska inga val genomföras på årsmötet, endast en kontaktperson för lokalavdelningen ska utses.

Om lokalavdelningen åter vill införa stadgar tar man en kontakt med regionförbundet och dessa kallar då till ett nytt årsmöte.

– Lokalavdelningarnas kassor kommer inte att försvinna, utan dessa kommer att sättas in på regionförbundets konto tills ett eventuellt nytt beslut om att åter driva stadgebunden lokalavdelning – då överförs innestående medel tillbaka till lokalavdelningen, säger Anders Richardsson.

Om de stadgefria lokalavdelningarna vill anordna en aktivitet är det fullt möjligt, då LRF Halland kommer att ersätta deras aktiviteter.

– Är det en dyrare aktivitet får man stämma av med regionförbundet. Vi tror och hoppas att förslaget till ny organisation ska leda till mer medlemsdemokrati, avslutar Anders Richardsson.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör

Förslaget i sin helhet hittar ni till höger under "Relaterat"