I juni 2019 gav Näringsdepartementet i uppdrag till Jordbruksverket att följa upp utformningen av nationella stödet och kompensationsstödet. I uppdraget ingick att dels en historisk tillbakablick, bedöma måluppfyllelse och bedöma vilka åtgärder som skulle förbättra måluppfyllelsen. Den färdiga rapporten överlämnades till departement och regering i april 2020. LRFs norrlandsgrupp har under det senast året haft fokus på att i möjligaste mån försöka påverka rapportens förslag och slutsatser.

Jordbruksverket föreslår när det gäller nationella stödet:

  • Nuvarande övergångsområden (12-öreskartan) permanentas
  • ”Öarna” i områdesindelningen införlivas med omgivande stödområde

När det gäller kompensationsstödet:

  • Minskade trappstegseffekter mellan typ jordbruk 1 och 2
  • Ändrad omräkningsfaktor för får och getter. Från 0,15 till 0,20.

Håkan Nilsson, ordförande LRFs norrlandsgrupp kommenterar rapporten såhär:
- Naturligtvis är vi väldigt nöjda med att Jordbruksverket tagit till sig några av våra viktigaste synpunkter. Nu fortsätter vårt arbetet genom att försöka påverka departement och regering, dels att besluta och finansiera i enlighet med Jordbruksverkets förslag, dels genom att försöka förbättra det slutgiltiga förslaget ytterligare. Tanken var att en ny jordbrukspolitik för EU skulle vara på plats till 2021, så kommer inte att vara fallet. Mer realistiskt är 2021, eller till och med 2022. Om Sverige väljer att justera det nationella stödet tidigare är ännu oklart.