Resan startade med att Landshövding Helena Jonsson hälsade alla hjärtligt välkomna och lät alla förstå varför den här dagen var så viktig.

- Man saknar inte kon för båset förrän det är tomt, inledde Landshövdingen med för att understryka vikten av bonden och betande djur i det småländska landskapet.

Vårt värdefulla odlingslandskap

Färden hade fyra stopp inplanerade och dagens moderator Simon Jonegård guidade deltagarna genom intressanta diskussioner och presenterade kalla fakta. Vid det första stoppet belystes odlingslandskapets historiska perspektiv, samt förlust av jordbruksmark p.g.a. igenväxning, igenplantering, övergivande av svårtillgänglig och olönsam mark. Det blev tydligt vad som hade hänt med marken efter det att hävden upphört.

- Det är oerhört viktigt att det finns ett aktivt, lönsamt lantbruk för att människor ska vilja bo på landsbygden och den jordbruksmark som finns nära tätorter kan brukas för att producera livsmedel. Det viktigt att politikerna förstår att jordbruksmark inte kan återskapas när den är belagt med asfalt. Det gäller för politikerna att se jordbruksmark som en viktig resurs både när det gäller livsmedelproduktion och rekreation. Jordbruksmarken är en del i ett företag inte bara mark, det glömmer man ofta, säger Helene Lantz, verksamhetsutveklare på LRF.

Hur värderas jordbruksmark egentligen?

Vid det andra stoppet mötte vi upp Madelene Larsson och Hanna Grönlund från Vaggeryds kommun som guidade oss in i odlingslandskapet nära brukshundsklubben. I det här området pågår just nu en politisk diskussion om huruvida området ska bebyggas eller om det ska fortsätta att vara jordbruksmark.  Hur värderas jordbruksmark egentligen när det står emot andra intressen?  Vi har antagit en livsmedelsstrategi i Sverige och även en regional i Jönköpings län där det står klart och tydligt att vi ska öka produktionen av livsmedel. Då kan vi inte bara bromsa minskningen av jordbruksmark utan faktiskt ÖKA den!

- Det blir ingen byggnation på denna åkermarken under denna mandatperioden säger Gert Jonsson kommunalråd i Vaggeryds kommun

Tänka globalt och upphandla lokalt

Vid det tredje stoppet passade vi på att äta lunch och att ta upp ämnet om offentlig upphandling.  Hur fungerar upphandlingen och finns det möjligheter för små producenter att leverera? Vaggeryds kommun berättade om hur de gör för att försöka få så mycket lokala leverantörer som möjligt. Hur kan det skapas trygghet och långsiktighet för lantbruksföretagande då det kan vara svårt inom branschen med tvära kast. Vikten av att behålla och stärka jobbtillfällen inom den egna kommunen.
Det fanns en stor enighet bland kommunerna att hitta lösningar för så lokal mat som möjligt.

Unga lantbrukare tror på framtiden men behöver förutsättningar

På Bushresans sista stopp hamnade vi på Bratteborgs Gård (gården där SkogsElmia är vartannat år) och gårdens arrendator Martin Björn som driver gården inledde med att berätta om gården och sitt arbete.

Martin fick möjlighet att efter avslutad utbildning börja som anställd på Bratteborg och när ägaren valde att sluta fick han möjlighet att arrendera gården och byggde då om från kött till mjölk.  

- Inledningen var tuff med torka men med en ägare som vill se ett aktivt jordbruk på gården så är det lättare, säger Martin. I området finns flera yngre bönder och det är roligt, fortsätter han.

På gården finns stora betesmarker med särskilda värden som betas av gårdens djur. Länsstyrelsen visade många växter som finns i området som behöver de betande djuren för att finnas. Bratteborg är ett föredöme i skötsel som ger många värden för människa och miljö

Martin som ung lantbrukare vill ha långsiktiga regler så att han kan investera och få lönsamhet i företaget.  Frågan om framtida CAP och de ersättningar som finns är mycket intressant och måste stimulera till ökat brukande. Man behöver olika ersättningar för att kunna producera både mat och biologisk mångfald.