Vi har periodvis arbetat intensivt med frågan om vildsvinens härjningar och vi tycker att vi kommit en bit på väg i vårt arbete och önskan om minskade
skador på jordbruksmark.

Under hösten 2018 och på vårt årsmöte lyftes frågan igen av medlemmarna i kommunen. Mer arbete måste till för att minska skadorna ytterligare. I Vetlanda kommungrupp har vi olika arbetsgrupper som jobbar mer specifikt med vissa frågor och denna boll hamnade på oss i vilt/skog-gruppen.

72% upplevde ökade skador 

Vi bestämde oss för att skicka ut uppföljning på enkäten om
vildsvinsskador. Svaren från våra medlemmar visar bland annat på att 72 procent upplever en ökning av vildsvin i närområdet jämfört med föregående år. Många enskilda
markägare gör de åtgärder de kan, men skadorna orsakar stora
ekonomiska förluster som inte är proportionerliga i förhållande
till inkomst från exempelvis arrende eller kött.

76 procent upplever skador på 10 procent eller mer av sin
brukade mark. 24 procent anger att de har skador på 30 procent eller mer. Vi fick också in flera kommentarer om psykisk ohälsa, oro, ekonomiska bortfall och merarbete.

Resultaten skickade till viltförvaltningsdelegationen

Svaren på enkäten har vi nu skickat vidare till viltförvaltningsdelegationen och landshövdingen för att på så vis trycka på i frågan. Det måste till en förändring för att det i vår kommun ska finnas förutsättningar för ett aktivt jord- och skogsbruk som är med och skapar den biologiska
mångfald som gör vår  kommun och resten av länet så
unikt. För problemen med vildsvinen finns inte bara i vår kommun och vi vill gärna vara med att minska skadorna av dem i hela länet.

 

/Elfrida Rehn

Vetlanda kommungrupp