Fungerande älgförvaltning

- Idag har vi svårigheter att nå målen för att minska viltskador i skog, där spelar väl fungerande älgskötselområden (ÄSO) en viktig roll. Nu har riksstämman beslutat om att undersöka möjlighet för att initiera utbildning för ÄSO-styrelser, vilket blir ett sätt att ge ökad kunskap och stöd i arbetet, säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län.

Riksförbundsstyrelsen uppdrogs att undersöka möjligheten att initiera en utbildning för älgskötselområdesstyrelser. Yrkandet om obligatoriskt kunskapskrav avslogs.

Ändra regelverket för fällfångst av vildsvin

Stämman gav riksförbundsstyrelsen i uppdrag att aktivt arbeta för att få ett förenklat regelverk för fällfångst av vildsvin, för att bidra i arbetet att ta fram effektiva vildsvinsfällor. Samt att fortsätta arbeta för information om användning av fälla vid skyddsjakt på vildsvin.

Vildsvinens skadeverkningar

Stämman beslutade att LRF ska arbeta för forskning om viltskador, system för inventering av viltskador i jordbruket och om fjärranalys av viltskador (arbetet kommer dock inte att kunna vara klart under 2020, vilket motionen yrkade).

Övriga yrkanden om utökade resurser för vilt- och jaktfrågor, att kommersiell jakt på vildsvin endast ska vara tillåten i hägn, arbete för att initiera inhämtning av viltskadestatistik och om redovisad kostnad för vilttrafikolyckor med vildsvin, samt nya, gällande regler för så kallad åtelkamera, rörlig belysning och mörkerriktmedel ansågs besvarade med vad riksförbundsstyrelsen svarat.

DNA-test av vildsvin

Stämman beslutade att avslå motionen om att arbeta för att staten ska genomföra genetiska analyser av vildsvin.

Hållbar representation

- Att fler företag förstår värdet i att anamma en hållbar representationsstrategi, där svenska råvaror ligger till grund, vore  positivt på så många sätt. Inte minst för att stärka den svenska miljöprofilen men också för att öka efterfrågan på hållbara svenska livsmedel, säger Mikael Wik, regionstyrelsen LRF Jönköpings län.

Med bifall till motionens intentioner uppdrogs riksförbundsstyrelsen att lyfta fram värdet av hållbar representation med svenska råvaror. Att ta fram och distribuera ett upphandlingsunderlag till svenska företag och arbeta för att göra det till norm avslog stämman.

Rankinglista över Sveriges kommuner

Motionen ansågs besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört. I yttrandet skriver styrelsen bland annat att de däremot bedömer att det kan vara mer framgångsrikt för LRF att söka samverkan med befintliga rankinglistor för att där få med relevanta frågor för de gröna näringarna.

Jämställdhet

- Att en organisation som LRF självklart skulle arbeta bäst om den i alla led representerade medlemskårens fördelning av män och kvinnor är givet. Jämställdhetsarbetet ska genomsyra hela LRFs arbete, det behövs om vi ska nå vår vision om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft inom de gröna näringarna, säger Patrik Jönsson, regionstyrelsen LRF Jönköpings län.

Stämman beslutade att ge med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta fram konkreta insatser och ytterligare stärka det arbete som bedrivs inom ramen för LRFs jämställdhetsstrategi. I övrigt ansågs den besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Lantmäteriets monopolställning

Stämman avslog motionens yrkande att LRF arbetar för ett kontrollorgan som kontrollerar Lantmäteriet och den ansågs besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.