Ny ordförande i kommungruppen sedan årsskiftet är Ida Rantonen. Eftersom styrelsen delvis är nyvald och kommunalråden nya på sina poster så var en av målsättningarna med träffen att lära känna varandra inför den kommande mandatperioden. Målet är att regelbundna kontakter mellan LRF och kommunens politiker ska fortsätta.

- Vi var överens om att det är viktigt att man jobbar vidare med rådgivningsbaserad myndighetsutövning (Rättviksmodellen). Glädjande nog upplevde politikerna att det blivit lättare att rekrytera personal med det nya arbetssättet, säger Reinhold Kappelmark, Gislaveds kommungrupp.

Kommungruppen vill att politikerna jobbar mer för att minska exploateringen av åkermark, ge ökat stöd till bredbandsutbyggnad och ersättning till markägare vid
vindkraftsutbyggnad.

- En annan fråga som vi pratade mycket om var kommunal service på landsbygden. Det är oroande om man från politiskt håll anser det nödvändigt att dra in på antalet skolor och äldreboenden om vi går mot en ekonomiskt sämre period, fortsätter Reinhold Kappelmark.