Vad är på gång i strategiarbetet just nu?

- Just nu är det fokus på att få till handlingsplanerna. Jag träffar olika delar av livsmedelskedjan – primärproducenter, förädlare, grossister, butiker och restauranger för att ta reda på deras behov, utmaningar, idéer och ambitioner och på så sätt samla in input till handlingsplanerna, förankra livsmedelsstrategin och skapa engagemang för det fortsatta arbetet.

Vilja utmaningar och möjligheter ser du framöver?

Det finns utmaningar i varje del av livsmedelskedjan, men möjligheterna är också många. I dialogmötena jag har haft framkommer bland annat svårigheter att locka och behålla folk i branschen, bristande lönsamhet i framför allt primärproduktionen och att stödinsatser och erfarenheter kring exempelvis offentlig upphandling och omställning till mer resurssmart produktion och konsumtion behöver utvecklas och spridas brett. Men samtidigt är viljan att samverka och bidra till lösningar stor. Intresset för svensk mat, i synnerhet lokalproducerat har ökat och vår livsmedelsproduktion skiljer sig markant jämfört med andra länder, då avtrycket på miljö och klimat är betydligt lägre. Detta tillsammans med andra kvalitetsvärden talar varmt för att vi ska kunna öka vår livsmedelsproduktion och den låga självförsörjningsgraden.

Berätta något kort om dig och varför livsmedelsproduktion är viktigt för dig.

- Jag är kostekonom med bred erfarenhet från livsmedelsbranschen och fokus på samverkan mellan olika aktörer från jord-bord-jord. Mat är mitt stora intresse och från tidig ålder fick jag med mig vikten att vara rädd om resurserna, ta tillvara på allting, vara kreativ och nyfiken i köket. Jag har upplevt en livsmedelskris under min uppväxttid i Rumänien på 80-talet och detta har förstås präglat mig och mitt intresse för mat- och försörjningsfrågor.  

Något mer du vill lyfta?

- Två saker! 1) Vi måste vara rädda om vår fina jordbruksmark. 2) En nationell investeringsstrategi för omställning är nödvändig.

 

Mer info:

Mer info om vad som är på gång i strategin! På Facebook kan man fr.o.m. november följa sidan ”livsmedelsstrategin i Jönköpings län”. Den kommer också gå att nå via: https://utveckling.rjl.se/strategier--handlingsplaner/livsmedelsstrategin/