Sydost

Klimatdebatten

Arbete pågår såväl inom Tänk om, Hållbarhetsmål såväl som inför vecka 47. Faktablad, underlag, argument och budskap formuleras. Allmän kommunikation via social media och kommunikation på lrf.se berör varje vecka området lantbruk/skogsbruk - klimat - hållbarhet - miljö. LRF är aktiv i dialog och debatt. Under vecka 43 skickades styrelsens förslag till hållbarhetsmål ut på inter remiss inom organisationen, medlemsföretag och branscher.

Kontakt och mer information: maria.dirke@lrf.se  

Ersättning vid rådighetsinskränkningar

En äganderättsutredning är på gång, utredare är utsedd men än saknas expertgrupp och sekretariat. Mark- och överdomstolen (MÖD) har meddelat domar som definierar gränser för vad som är avsevärt försvårande av pågående markanvändning och när gränsen för de allmänna hänsynsreglerna är nådd. Konventionellt jordbruk ska normalt sett kunna anses bedrivas och ett förbud mot detta är att anse som ett avsevärt försvårande av pågående markanvändning.
HaVs nya vägledning om inrättande av vattenskyddsområden, LRF med i refernsgruppp, en positiv utveckling av synen på jordbruk från myndigheten. Övergången från detaljreglering till riskbedömning är bra men måste också bevakas noga.

Kontakt och mer information: helena.andreason@lrf.se 

Rimlig ansvarsfördelning vid skötsel av större vattendrag

LRF har pågående kontakter med Miljö- och energidepartementet där vi tar upp denna motions uppdrag.

Kontakt och mer information: Markus.hoffman@lrf.se 

Vildsvin

Vi har skickat framställan till regeringen om innehållet i 2020 års beslut om SJFs allmänna uppdrag. Vi bedriver fortsatt opinionsarbete i enlighet med stämmouppdraget.

Stoppa vildsvinsinvasionen

Arbete pågår. Livsmedelsverket har föreslagit något som i princip är en "skottpeng", men som verket kallar premie. För vildsvin som lämnas in till vilthanteringsanläggning. LRF följer upp SLV:s förslag.

Vildsvinsproblematiken

Naturvårdsverket har tagit fram en ny förvaltningsplan för vildsvin. Vi har lämnat våra synpunkter på förslaget i remissomgången.

Viltet i skogs- och mellanbygder

Arbete pågår. Både NV och SLV har i respektive förvaltningsplan och förslag kommit med verksamma förslag till förbättringar i förvaltningen och minskningar av skador i jordbruket.

Kontakt och mer information för samtliga viltmotioner: anders.wetterin@lrf.se 

------------------------------------------------------------------------------------------

Jönköping

Jämställdhet

LRFs enhet för Folkrörelseutveckling genomför under hösten 2019 en kvalitativ och kvantitativ undersökning med syfte att få fram kunskap om hur rollen som förtroendevald uppfattas idag, samt idéer på hur vi kan göra uppdraget mer attraktivt i framtiden för kvinnor inom LRF. Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ, med fokus på hur vi kan få fler kvinnor att attraheras av uppdraget som förtroendevald i LRF. Målsättningen är att, med ett jämställdhetsfokus, öka statusen och attraktiviteten i uppdraget som förtroendevald samt att förbättra värdekulturen för kvinnor som är förtroendevalda.  

Kontakt och mer information: hanna.osterberg@lrf.se

Hållbar representation

Påbörjad dialog med bland annat Svenskmärkning AB, projektet MATtanken som tillsammans med Kost & Näring jobbar med definition av ursprung i offentlig upphandling. Dialog även med Tänk om-gruppen. Input kan även hämtas från pågående arbete på Upphandlingsmyndigheten som kommer med hållbarhetskriterier för upphandling i november för nötkött och griskött. Förslag enligt stämman infusion klart senast årsskiftet.

Kontakt och mer information: Pirjo.gustafsson@lrf.se

Beräkning och inventering av viltskador

Toleransnivå för skador i jordbruket - en arbetsgrupp som ska arbeta med att ta fram en toleransnivå som är förankrad i organisationen ska tillsättas. Arbete pågår för att initiera forskning om mätning av viltskador i jordbruk. Finansiering av planeringsarbetet säkrad. Naturvårdsverket har i sitt förslag till Nationell förvaltningsplan för vildsvin skrivit att målet för vildsvinskador är att skadorna ska halveras till 2025.

Ändra regelverket för fällfångst

Behovet av ändrat regelverk för fällfångst har förts fram i flera olika sammanhang, bland annat i vårt remissvar till Naturvårdsverkets förvaltningsplan för vildsvin.

Fungerande älgförvaltning

Utbildningsmaterial för ÄSO har tagits fram inom ett projekt i LRF sydost. Tanken är att det ska användas som en pilot för att sedan kunna användas även av andra regioner.

Kontakt och mer information för samtliga viltmotioner: anders.wetterin@lrf.se

 

Motionerna "Faktagranskning om de gröna näringarna", "Sätt stopp för ligorna", "Rankinglista över Sveriges kommuner", "Lantmäteriets monopolställning", "Minska vildsvinsstammen", "DNA-test av vildsvin" ansågs besvarade på riksförbundsstämman och beslutet krävde ingen åtgärd.