Vetlandaprojektet - vildsvinsskador

Under 2020 har LRF tillsammans med länsstyrelsen i Jönköping och lantmännen genomfört en skadeinventering av vildsvin i syfte att bedöma kostnaderna av skadorna på en typgård. Resultatet har presenterats i en rapport för naturvårdsverket och viltdelegationen i december 2020.

- Vi hoppas att vi ska kunna gå vidare och hitta metoder för att analysera skadeläget i framtiden tillsammans med länsstyrelsen under 2021, säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län.

Inventeringsmetod

Först ut att presentera var Ingemar Sjöberg från länsstyrelsen i Jönköping som inledde med att berätta HUR och VAR inventeringen av skadorna hade gjorts.

blobid0.png

De stora röda fälten markerar de områden som hade de största skadorna

Kostnadsberäkning

Därefter tog Per-Anders Andersson från lantmännen över och visade vilka ökade kostnader som typgården hade fått på grund av vildsvinsskadorna.

Typgården hade 108 hektar åker (fördelat på):

• 63 ha slåttervall
• 12 ha betesvall
• 24 ha havre
• 7 ha höstvete
• 32 hektar naturbetesmark

Totalt rörde det sig om 274 100 kr och kostnaderna kom från följande områden:

 • Större vallareal krävs - lägre skörd ger högre kostnad per kg
 • Minskad spannmålsareal - Behovet av Vallareal ökar med 17 ha pga. viltskador. 17 ha som kunde
  använts till spannmålsodling.
 • Extra plöjning & ringvältning
 • Långsammare skörd - Drygt 10 procent av vallarealen, 7 ha, är så ojämn även efter ringvältning, att
  hastigheten vid slåtter och skörd måste sänkas.
 • Ökade reparationer - 2019 fick slåtterbalken repareras pga. sten och jord från bök.
 • Bete på åker och betesmark. Skadorna på betesarealen på åker bedöms till 10 % av arealen. Skadorna på betesmarken i området inventerades av Länsstyrelsen 2020 till 18 %.
 • Stråsäd: spannmål, halm - Förlorad avkastning på spannmål och halm måste köpas in till gården

Du hittar sammanställningen av projektet här.

Dovhjortsenkäterna

Därefter redogjorde Fredrik Persson från LRF Sydost och Anders Friberg, LRF Jönköpings län om de två enkäter som har skickats ut i våra regioner. Sammanställningen av enkäten hittar du här.

- Vi fick väldigt många kommentarer i chatten under redovisning av enkäterna och det visar tydligt på att vi har ett informations- och kunskapsbehov inom detta område, säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län. Det är ett nytt vilt i länet och vi vet inte än hur det kommer att påverka oss.

Just nu pågår tankar om att arbeta med referensburar och att ta fram ett bättre kunskapsunderlag i syfte att få större förståelse för vad som händer när man har starka viltstammar och att få fakta på bordet.

En ökning av dovhjortsstammarna

Generellt kan man säga att stammarna har ökat i båda regionerna och att det framför allt är grupper mellan 2-5 djur som har iaktagits. I jönköping upplevs de största skadorna i Eksjö,. Habo och Vetlanda. I Sydost upplevs ökningen mest i Västervik, Oskarshamn och Sölvesborg.

Vill du veta mer? Kontakta Helene Lantz, verksamhetsutvecklare vilt helene.lantz@lrf.se  

Här hittar du programmet för alla VIP onsdagar under våren 2021!