För att få en bättre uppfattning om hur stora betesskadorna är på åkrarna och vad det kostar för den enskilde lantbrukaren pågår just nu ett regionalt arbete där flera lokalavdelningar erbjudits att sätta upp referensburar. Projektet drivs i både LRF Jönköpings län och LRF Sydost, denna gången besöker vi en bur i Jönköpings län, framöver kommer vi även att få följa exempel från Sydost.

I helgen var det dags för förstaskörd på vallåkern där Hånger-Dannäs LRF-avdelning har satt upp referensrutor för att kunna mäta skördebortfall till följd av viltbete. En ruta sattes i vall och en i spannmål. Orterna Hånger och Dannäs ligger i södra delarna av Värnamo kommun.

- Det är mycket vall i detta bälte där dessa två socknar ligger, här har vi mest mjölk och även en del köttproduktion, säger Johan Hilding, ordförande i LRF Värnamos kommungrupp.

Mätning visade större bortfall än väntat

Per Karlander är ordförande i LRFs lokalavdelning Hånger-Dannäs. Han var med när referensrutan skulle mätas innan skörd.  

I helgen skördades vallen och lokalavdelningen mätte ut en lika stor ruta som referensburen fem meter ifrån buren. Gräset klipptes i rutan och samlades upp i en plastsäck. Samma procedur gjordes i referensrutan. Om man tittade på referensrutan och jämförde utanför buren syntes det ingen skillnad på gräsets längd, visst fanns det betning utmed åkerns kanter men buren som stod i mitten av fältet märktes ingen synlig betning. 

Efter vägning av grönmassan från båda platserna visade det sig en skillnad i rutorna med en minskad grönmassamängd på 33 % i jämförelse med referensrutan.

- Innan vi mätte uppskattade jag skadorna till kanske tio procent, man såg ett antal avbetade blad men med blotta ögat var det svårt att se några markanta skillnader. När vi sedan mätte upp och jämförde med kontrollrutan fick vi se att skördebortfallet var ca 33%. Alarmerande siffror! Det visar hur viktigt det är att vi jobbar med denna fråga, säger Per.

skörd av ruta i dannäs vår21.jpg

Vallen som stått inhägnad plockas in för att kunna jämföras med en kontrollruta utanför buren.

Den aktuella referensrutan sätts nu tillbaka på åkern igen, för att kommande skördar också ska kunna följas upp på samma sätt. Under denna tid har vädret stor inverkan om det exempelvis blir en torr sommar, då kan man räkna med att viltbetet påverkar återväxten och utfallet. Efter tredjeskörd sammanställs allt och det görs en total uträkning för hela säsongen.

- Betningen skadar ju det energitätaste av plantan, det späda bladet, vilket gör att det går åt mer kraftfoder ju hårdare vallarna betas, fortsätter Per Karlander.

Referensburar blir ögonöppnare

Problematiken med betesskador från viltbete har på sina håll funnits länge. Exakt vilket vilt som orsakat skördebortfallet på vallåkern i Dannäs är inte fastställt i skrivande stund. Bland annat har mycket rådjur siktats. I takterna finns det även dovhjort sedan 2000-talet, där det nu är ca 5-10 grupper med upp till 10 dovhjortar i varje grupp som förflyttar sig mellan byarna. 

De senaste åren har en ökning av dovhjortsstammen märkts av i LRF Jönköpings län & LRF Sydosts område. LRF har därför inlett ett regionalt arbete kartlägga skadorna. Tidigare i år skickades en enkät ut till medlemmar i regionerna, vilket bland annat mynnade ut i att referensburar satts upp i flertalet lokalavdelningar.

En fråga berörde upplevda skador orsakade av dovhjort, där nära 10% svarade att de upplevde stora skador och ca 30 % att de låg på en acceptabel nivå.

diagram enkät dovhjort.png

- I Hånger-Dannäs blir det extra tydligt hur viktigt det är att mäta skadorna för att kunna avgöra om de anses acceptabla. Referensburarna brukar bli en ögonöppnare och att det kan löna sig att sätta upp en bur även om man inte upplever stora synliga skador på grödan. Det är viktigt att vi får en förståelse för att dovhjorten påverkar jordbruket. Det är inte bara lägga till ett vilt den skall något att äta. Och det sista vi vill ha är ett nytt scenario liknande vildsvinen, därför vill vi börja i tid, säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län.

Kommungruppen planerar dovhjortsträff

Kommungruppen har börjat planeringen för en dovhjortskväll som man hoppas kunna bjuda in till så snart Coronan tillåter.

- Då samlas vi - markägare, lantbrukare och jägare - för en givande kväll där vi tillsammans pratar om hur vi ska lösa det ökande problemet med en växande dovhjortsstam. Bland annat ska vi då titta på den rutan vi satt upp i spannmål, vi bjuder på lite mat och har med oss en gästföreläsare, säger Johan Hilding.

 

Intresserad av att sätta upp en egen ruta?

Här hittar du en guide om hur du enkelt sätter upp och använder sig av referensburar.