– Några bönder samarbetar med kommunerna med att hygienisera småskaligt avlopp, det innebär att man tar bort bakterier från toalettavfallet, så att det går att använda som gödsel på åkermarken. Kretsloppet sluts och det är stad och land tillsammans, säger Carl-Albert Rydemark, Hölö, utanför Södertälje.

De är ett antal lantbrukare i LRFs ortsförbund i Södertälje som också har åtagit sig ett stort miljöarbete med att minska läckaget av fosfor till Östersjön från åkermarken.

– Vi arbetar med strukturkalkning sedan 2010, det innebär att vi sprider en blandning av bränd och släckt kalk på lerjordar för att binda fosfor och förbättra jordens struktur, berättar Carl-Alberg Rydemark.

Har strukturkalkat för 10 miljoner

– Vi har strukturkalkat nästan 2 500 hektar till en total kostnad på över 10 miljoner kronor och vi bönder har själva betalat mellan 50 och 60 procent av den kostnaden, resten bekostas av Havs- och vattenmyndigheten. Vi tycker att det är viktigt att visa att lantbruket kan bidra till en förbättrad vattenmiljö. Vårt arbete har resulterat i minskat fosforläckaget till Östersjön med cirka 590 kilo per år från vårt kalkade område.

Havs- och vattenmyndigheten har gett bönderna ytterligare 741 500 kr för 2019, de lägger till en lika stor summa själva och när växtodlingsåret 2019 är till ända så har de strukturkalkat 2 800 hektar.

– Då har vi tillsammans minskat fosforförlusterna till Östersjön med 700 kilo per år, konstaterar Carl-Albert Rydemark.