LRF Mälardalen höll sin regionförbundsstämma den 20 april och i år var den digital. Stämmopresidiet satt i Uppsala, styrelsen i Stockholm och alla fullmäktige hemma hos sig. Medverkade på länk gjorde också Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Stämmoordförande Elisabet Pettersson och vice ordförande Elisabeth Gauffin var engagerade

Runt 130 stämmodeltagare kopplade upp sig via webben, varav 107 fullmäktige.

Hela styrelsen valdes om och Per Pettersson omvaldes till regionförbundsordförande för femte året.

Motioner
Tolv motioner och en skrivelse behandlades på stämman. De handlade bland annat om det framtida landsbygdsprogrammet, regler för vattenskyddsområden och ersättning för markintrång och grödor.

Dessutom hade regionförbundsstyrelsen ett förslag till motion till riksförbundsstämman om att LRF ska fortsätta utveckla och förnya det digitala läromedlet Bonden i skolan.

Stämman beslutade att skicka tre motioner vidare till LRF:s riksförbundsstämma, de rör vägunderhåll och problem med trafiksäkerhetshöjande åtgärder, frågan om att jordbruk klassas som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken och att det bör ändras samt den tidigare nämnda motionen om att utveckla LRF:s läromedel Bonden i skolan.

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin gästade stämman via videolänk och talade bland annat om stödutbetalningar, livsmedelsstrategin och Jordbruksverkets prioriteringar. Det fanns också möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor. 

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin

LRF:s förtjänsttecken Silvernålen tilldelades
Bertram Schmiterlöw, Fasterna LRF
Hans Wiklund, Stockholms LRF
Katharina Persson, Österlövsta LRF
Lillemor Adolfsson, Norrby LRF
Mattias Jansson, Faringe-Bladåkers LRF
Tommy Karlsson, Rimbo-Rö LRF
Tony Axelsson, Österlövsta LRF
Åsa Sikberg, Österlövsta LRF

Till Årets lokalavdelning utsågs i år två framstående avdelningar, nämligen Norrby LRF och Sala LRF. Efter bränderna som härjade i Västmanland såg de behovet av att lära sig mer om beredskap och att  hitta ett ökat samarbete med lokal räddningstjänst och MSB. I ett samarbete lade Norrby och Sala LRF-avdelningar grunden till studiematerialet Beredskap, som nu blivit rikstäckande genom färdigställande av Studieförbundet Vuxenskolan och LRF. 

Årets Greppa Näringen-företag är Oskar Lindström, Grillby, som är en ung lantbrukare med långvarigt engagemang i både Greppa Näringen och LRF. Med modern teknik och precision tar han ansvar för en effektiv och miljösmart produktion. I kampanjen med unga lantbrukare visar han nyttan med Greppa Näringens rådgivning för andra och är en god ambassadör för Greppa Näringen.