Syftet och målet med dagens älgförvaltning är att älgstammen förvaltas med mål om en produktiv älgstam som är av god kvalitet. Älgstammen ska vara i balans med  fodertillgången och hänsyn ska tas till skadesituation, trafikolyckor och rovdjursförekomst.  

En älgstam i balans med fodertillgången kan förenklat förklaras genom: 

 • Liten foderresurs/stora skador på skog och gröda = verka för att avskjutningen höjs.  
 • Tillräcklig/stor foderresurs/små skador = verka för oförändrad/minskad avskjutning. 

Dagens förvaltningssystem bygger på att markägare och jägare tillsammans förvaltar älgstammen inom så kallade älgförvaltningsområden. Varje område representeras av tre markägare, varav en ordförande, samt tre jägare.

Representanterna väljs på tre år. Nu är det dags att nominera ledamöter för perioden 2021-2023.  

Älgförvaltningsgruppens uppdrag

 • Ansvarar för att beslutsunderlag tas fram för att upprätta älgförvaltningsplan  
 • Utser en särskild älgbetesinventerings- (Äbin) ansvarig representant inom gruppen som säkerställer att resultat från Äbin omhändertas och implementeras i det löpande förvaltningsarbetet  
 • Analyserar tillgängliga beslutsunderlag
 • Formulerar mål för acceptabla skadenivåer på skog och gröda 
 • Formulerar mål för vinterstammens antal, köns- och åldersfördelning och som resultat av detta ett avskjutningsmål för kommande års jakt fördelat på tjur, ko och kalv.  

Markägarrepresentantens uppdrag i en älgförfaltningsgrupp (ÄFG):  

 • Företräda jord- och skogsbrukets gemensamma intressen inom älgförvaltningsområdet (ÄFO) med utgångspunkt i skogsbrukets gemensamma målformuleringsdokument 
 • Ha förmåga att balansera flera olika intressen 
 • Hålla dig uppdaterad för att vid behov agera så att uppsatta mål nås  
 • Aktivt bidra i ÄFGs arbete 

Vilket mandat har markägarrepresentanterna i en älgförfaltningsgrupp (ÄFG)?

 • Som markägarrepresentant i en ÄFG ska man företräda skogs- och jordbrukets gemensamma intressen inom ÄFO med utgångspunkt i skogsbrukets gemensamma målformuleringsdokument.  
 • Den egna organisationstillhörigheten, att företräda sig själv eller sitt egna jaktlag är underordnat. 
 • Mandatet som markägare ska balansera jaktintresset, inte förstärka jaktintresset. 
 • Markägarna ska aldrig ”ta på sig jägarkepsen” i ÄFG, men väl lyssna och väga in jägarrepresentanternas argument och synpunkter i sin egen bedömning.  
 • ÄFG ska i sitt arbete eftersträva samsyn. 
 • Ordföranden ska använda sin utslagsröst med stor varsamhet.  

Stöd i arbetet 

Som markägarrepresentant ska du följa och verka efter riktlinjer och uppdragsbeskrivning som gemensamt tagits fram av skogsbrukets nationella viltgrupp. Gruppen är sammansatt av organisationer som tillsammans företräder cirka 80 procent av skogsägarna i landet. 

Utöver det bör du som LRFs representant verka utifrån LRFs policys och riktlinjer om viltförvaltningen. 

Du kommer erbjudas erfarenhetsutbyte och utbildningar arrangerade av markägarorganisationerna i respektive län.  

Läs mer
Skogsbrukets mål för skog och klövvilt 
Uppdragsbeskrivning markägare i ÄFG och Viltförvaltningsdelegationen (VFD) 
Manual för ÄFO 
Riktlinjer för att nå beslutade målsättningar i viltförvaltningen 
LRFs startsida för jakt och vilt 

Är du intresserad av att engagera dig i ett älgförvaltningsområde (ÄFO)?

Hör av dig till Eleonore Marcusson, ansvarig för jakt- och viltfrågor för LRF Mälardaleneleonore.marcusson@lrf.se eller 010-184 42 35 

 • I LRF Mälardalen är det kommungrupperna som får uppdraget att nominera ”LRFs” representanter inom varje ÄFO.  
 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter kommer därför förmedlas till de kommungrupper som berörs av det ÄFO du verkar inom. 
 • LRFs kommungrupper lämnar sina förslag på markägarrepresentanter till LRF Mälardalen, som tar med sig förslagen till länets markägargrupp (se information nedan).  

Finns det fler förslag inom ett ÄFO än vad det finns platser sker en dialog med kommungrupperna och med länets markägargrupp om vilka tre personer som ska föreslås. Dialogen sker utifrån personernas kompetens och lämplighet, organisationstillhörighet i syfte att få en stor spridning samt geografi och kön för en jämställd representation.  

Hur går tillsättandet av älgförvaltningsgrupperna till? 

Det är länsstyrelsen som tar beslut (förordnar) markägar- och jägarrepresentanter till ÄFG i respektive län. Senast den 1 november ska jägar- och markägarorganisationerna skicka in sina förslag till länsstyrelserna. 

Länsstyrelsen skickar ut en förfrågan till länets markägarorganisationer om att lämna förslag på markägarrepresentanter till respektive område. Jägarorganisationerna får förfrågan för jägarrepresentanterna.  

 • I varje län har markägarorganisationerna bildat en markägargrupp. 
 • I gruppen hanteras fördelning av de tre markägarplatserna i respektive ÄFO.  
 • Gruppen eftersträvar att skicka ett gemensamt förslag om vilka personer som ska företräda markägarintresset i respektive ÄFO till länsstyrelsen. 
 • Länsstyrelsen fastställer och förordnar jägar- och markägarrepresentanter till länets ÄFOn.