Målet med dagens älgförvaltning är att älgstammen förvaltas med mål om en produktiv älgstam som är av god kvalitet. Älgstammen ska vara i balans med fodertillgången och hänsyn ska tas till skadesituation, trafikolyckor och rovdjursförekomst.

Förvaltningssystemet bygger på att markägare och jägare tillsammans förvaltar älgstammen inom så kallade älgförvaltningsområden (ÄFO). Varje område representeras av tre markägare, varav en ordförande, och tre jägare. Representanterna väljs på tre år.

Ledamöter som föreslås företräda markägarna under perioden 2021-2023

Under hösten har enskilda medlemmar och förtroendevalda i lokalavdelningar, kommungrupper och LRF Ungdomen i Stockholms, Uppsala och Västmanlands län haft möjlighet att lämna förslag på personer att företräda markägarna inom respektive ÄFO. De förslag som kommit in har tagits med till möte med övriga berörda markägarorganisationer för beaktande.

De markägarorganisationer som fått förfrågan från länsstyrelsen att föreslå ledamöter har träffats för att arbeta fram en gemensam nominering för respektive län. Under mötet har älgstammens utveckling i förhållande till kvalitet, foderresurs och skador på skog och gröda samt trafik diskuterats. Markägargruppen har tittat på nuvarande älgförvaltningsgruppers (ÄFG) sammansättning, hur väl gruppen anses fungera och hur gruppen arbetat för att nå uppsatta mål.

Vid förslag av nya ledamöter har följande aspekter beaktats:

  • Personens lämplighet och kompetens.
  • De enskilda markägarorganisationernas möjlighet att tillsätta lämplig och kompetent ledamot.
  • Verka för en mer jämställd fördelning av ledamöter vad gäller kön, ålder och geografisk hemort.

De förslag som respektive markägargrupp i Stockholms, Uppsala och Västmanlands län skickat in gemensamt till respektive länsstyrelse hittar ni i bifogad fil. Ni hittar även kartbilder över länens ÄFOn.

Det är slutligen länsstyrelserna som beslutar och förordnar ledamöter i ÄFG.

Vill du veta mer om det ÄFO du tillhör, så läs mer på länsstyrelsernas sidor om älgjakt:
Stockholms län

Uppsala län

Västmanlands län

Kontakt: Eleonore Marcusson, 010-184 42 35, eleonore.marcusson@lrf.se