LRF Mälardalen tillsammans med LRF Gotland och ett antal av organisationsmedlemmarnas fullmäktige samlades i Bålsta för att via videolänk hålla kontakt med stämmopresidium, riksförbundsstyrelsen och övriga fullmäktige. Totalt behandlades femtio motioner varav sex stycken kom från LRF Mälardalen. Men hur gick det då för våra motioner?

1. Ersättning från Trafikverket vid intrång

Motion, ursprungligen från Vattholma och Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö lokalavdelningar, som belyser bristen på samråd med markägare och därmed markägarens möjligheter att kunna påverka vid mindre infrastrukturintrång såsom till exempel placering av fartkameror. Även intrångsersättningen till berörda markägare behöver ses över så att den blir skälig.

Stämman vara enig med LRF Mälardalen och beslutade att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Trafikverket i större utsträckning beaktar de gröna näringarnas intressen i mindre infrastrukturprojekt.

2. Förhindra snedvridning av konkurrensen vid införandet av CAP

Västerås Östra lokalavdelning var initiativtagare till regionens motion om att LRF behöver jobba för att stöden i nya CAP inte skall snedvrida konkurrensen eller att de blir prisdrivande på jordbrukets insatsvaror och investeringar. Ett exempel när det inte fungerat bra i dag är stödet för strukturkalkning och risk finns att det föreslagna stödet för täckdikning kan ge samma effekt med kraftigt ökade kostnader. Framtida stöd får inte heller leda till inlåsningseffekter.

Även här var stämman enig med LRF Mälardalen och beslutade att med bifall till intentionerna i motionens uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att minimera CAP-ersättningarnas bidrag till snedvriden konkurrens och kostnadsdrivande effekter samt att säkerställa en uppföljning av Landsbygdsprogrammet med avseende på snedvridning av konkurrens och inlåsningseffekter.

3. Utfodring av klövvilt

I den här motionen, med ursprung från Skultuna-Haraker-Romfortuna lokalavdelning, kräver regionen att LRF ska verka för ett generellt förbud mot utfodring av vilt.

Riksförbundsstyrelsen menade att det på grund av politiska låsningar är mycket svårt, för att inte säga helt omöjligt, att få till ett förbud i dagsläget. LRF kommer givetvis fortsätta driva påverkansarbete i utfodringsfrågan och kommer att analysera möjliga handlingsalternativ. Efter intensiv argumentation från regionens fullmäktige gick stämman på riksförbundsstyrelsens förslag och beslutade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta med utfodringsfrågan i syfte att möjliggöra förutsättningar för ökad produktion av biomassa och livsmedel, samt att fortsätta påverkansarbetet för olika alternativ av reglering eller minskning av viltutfodring, för att minska skadliga effekter av viltutfodring.

4. Onödiga gemensamhetsanläggningar

Denna motion var initierad av regionstyrelsen med kraven att LRF verkar för att vägar och samfälligheter, som inte har något syfte, lätt ska kunna tas bort utan kostnad för fastighetsägare och företagare men också påtala behovet av fungerande ärenderutiner för Lantmäteriet.

Här fick LRF Mälardalen inte med sig stämman som delvis avslog motionens yrkanden men beslutade ändå att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att föreslå Lantmäteriet att göra en smidig ärendehantering för att avveckla onödiga gemensamhetsanläggningar.

5. Riksförbundsstyrelsens ansvarsområden

Även denna motion vara initierad av regionstyrelsen, som menar att det är svårt att komma i kontakt med rätt person eftersom tydliga ansvarsområden saknas i riksförbundsstyrelsen men också att riksförbundsstyrelsens ledamöter inte svarar på medlemmarnas frågor i Facebookgruppen Vi är LRF.

I riksförbundsstyrelsens yttrande redogör de för hur styrelsen arbetar och att de medvetet valt att tona ner enskilda ledamöters ansvarsområden till fördel för att alla ledamöter tar ett helhetsansvar. Den fördelning av ansvar som finns är deltagande i branschdelegationer och styrelsens särskilda arbetsgrupper. När det gäller Facebookgruppen Vi är LRF är det ett diskussionsforum för LRFs medlemmar och att det är viktigt att det får fortsätta att vara det, och att riksförbundsstyrelsens ledamöter inte ska ha en särställning utan kunna delta på samma villkor som alla andra. Stämman beslutade att motionen skulle anses besvarad med det som styrelsen anfört.

6. Öka förståelsen för svenskt jord- och skogsbruk hos barn och ungdomar

I motionen, som ursprungligen kommer från Roslagsbro-Vätö LRF-avdelning, lyfter regionen vikten av att barn och ungdomar får lära sig mer om var maten kommer ifrån och vilka arbetsmöjligheter som finns inom de gröna näringarna. Det är därför viktigt att LRF ser till att bli en remissinstans vid revidering av ämnes- och kursplaner i grundskolan och att LRFs nya strategi för skolkontakten verkar för en dialog med aktörer i skolans värld. Genom ett tilläggsyrkande i samband med stämman ville LRF Mälardalen också att den nya strategin inte bara skall omfatta barn utan även inkludera ungdomar och SYV . Region yrkar också att material för Bonden i Skolan, MatRätt och Jobba Grönt fortsätter att uppdateras och utvecklas.

Här fick regionen med sig stämman som beslutade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att vid kontakter med Skolverket trycka på vikten av att kretsloppet och våra miljöåtgärder inom de gröna näringarna tas med i kurserna naturkunskap och biologi, att LRFs nya skolstrategi uppdateras så att Skolkontakten även inkluderar ungdomar och SYV, och att i högre grad än tidigare marknadsföra de digitala skolmaterialen internt och externt.

Vill du har mer info? Kontakta Mona Holmsten, LRF Mälardalens regionchef.