Flera lokalavdelningar berörs av vargarna i Siggeforareviret och under betessäsongen 2021 har ett flertal angrepp på får skett. Nora-Tärnsjö LRF-avdelning bjöd med anledning av vargreviret tidigare i höstas in medlemmarna till ett möte där Åsa Sikberg och Eleonore Marcusson deltog från LRF Mälardalen. Syftet med mötet var att få en uppdatering av situationen i reviret och en möjlighet att ställa frågor samt få mer information om vilket stöd LRF Mälardalen kan erbjuda.

De frågor som inte besvarades vid mötet finns samlade nedan. Till höger hittar du presentationen som visades under kvällen samt en vägledning vid rovdjursangrepp på tamdjur.

Vad händer om man inte kan uppfylla åtaganden till EU-stöden för att djurhållaren fått stalla in sina djur tidigare eller inte kunnat beta av alla betesmarker?

LRF Mälardalen träffar kontinuerligt länsstyrelsens landsbygdsutvecklingsavdelning. Den här frågan kommer tas med till kommande möte för ett resonemang med länsstyrelsen. Även om länsstyrelsen eventuellt svarar att myndigheten behöver ta ett beslut med hänsyn till varje enskilt fall ser LRF Mälardalen att det är en viktig fråga att prata om. Dels för att uppmärksamma länsstyrelsen på de problem som kan uppstå, dels för att höra hur länsstyrelsen resonerar för eventuell strategi om hur vi fortsatt ska agera.

Så här svarar Länsstyrelsen i Uppsala län:
Om du som lantbrukare har utsatts för rovdjursangrepp eller blivit tvungen att flytta djuren för att undvika det, och då du har ett åtagande som du tror kan påverkas, då ska du så fort som du kan skicka in information om det till länsstyrelsen (helst på jordbrukarstod.uppsala@lansstyrelsen.se). Har vi fått in en sådan information, inom rimlig tid, kan vi med stöd av Jordbruksverkets rutiner kolla över om det finns möjlighet att sätta ned villkorsavdrag och eventuellt avsluta åtaganden utan att det slår tillbaka i tiden. Det kommer dock vara en bedömning från fall till fall, det finns ingen generell regel eller garanti för detta.

I det fall vi gör en fältkontroll på berörd mark kommer vi inte att bedöma annorlunda än vanligt, men när ärendet sedan handläggs för utbetalning så kollar vi om det finns en inkommen handling kring exempelvis rovdjursangrepp eller andra omständigheter som lantbrukaren inte kunnat rå över.

Ett tillägg också, för att vara extra tydlig. Att som svar på ett återkravsbeslut komma med information i efterhand, exempelvis om att en mark lämnats obetad ett enskilt år, kommer med största sannolikhet inte spela någon roll för ärendet om det inte anmäldes in till oss i samband med händelsen.

Vad grundar sig de rekommendationer som finns som gäller för på vilket sätt angripna djur och arbete i samband med angrepp ska ersättas?

Det är Viltskadecenter* som tagit fram rekommendationer om ersättning utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning efter skada och bidrag till förebyggande åtgärder. Det är alltså just rekommendationer, även om länsstyrelsen i många fall håller sig hårt till dem.

Det är därför viktigt att så långt det är möjligt alltid belägga sina ersättningsanspråk efter ett angrepp. Så långt som möjligt bifoga kvitton eller kopia på faktura för att visa de faktiska kostnader angreppet har medfört så att myndigheten får en motivering till varför de ska ersätta faktiska kostnader snarare än rekommendationer baserade på schabloner.

*SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle. VSC forskar, utvecklar, utbildar och informerar i syfte att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter.

Är ersättningen efter ett rovdjursangrepp skattefri?

Ur utgångspunkt är alla bidrag inkomstskattepliktiga ifall mottagaren är skattepliktig och ska tas upp som intäkt i resultaträkningen.

Så här svarar Skatteverket:
Som näringsbidrag räknas stöd från till exempel staten, EU, landsting, kommuner som du fått för din näringsverksamhet. Hur näringsbidrag ska behandlas skattemässigt regleras i 29 kap.IL. Om näringsbidrag ska tas upp som intäkt eller inte beror på till vilket ändamål bidragets betalats ut. Har du använt bidraget till en utgift som du inte får göra avdrag för (varken direkt eller genom värdeminskning) ska du inte ta upp bidraget som intäkt. Avser bidraget däremot något som du får göra avdrag för ska bidraget tas upp som intäkt. Bidraget ska redovisas på olika sätt beroende på vad det är avsett att användas till.