I Mälardalen finns 28 kommungrupper och hur deras påverkansarbete utförs skiljer sig lite från kommun till kommun. På många håll sitter LRF med i kommunens näringslivsråd eller motsvarande och kan där direkt göra sin röst hörd. Kommungruppen kan också fungera som remissinstans i vissa frågor, exempelvis när det gäller markanvändning, och på så sätt lämna synpunkter på förslag innan beslut tas. Oavsett hur arbetet sker så är det värdefullt att ha etablerade kontakter med kommunens politiker och tjänstemän.

Kraftsamling under vecka 47

Under vecka 47 genomförde LRF en kampanj för att synliggöra de gröna näringarnas roll när det gäller klimat- och miljöfrågor, och flera av våra kommungrupper gjorde strålande insatser! För att nämna några så bjöd kommungrupperna i Västerås, Norrtälje och Heby ut politiker och tjänstemän till träffar ute på gårdar så att de i anslutning till mötet fick se och uppleva lantbruket med egna ögon. Det uppskattades av många! I Södertälje och Tierp gjorde kommungruppen tvärtom, de kom själva till åhörarna. De bjöd nämligen in till träff i kommunhuset, och gjorde det vid arbetsdagens slut för att göra evenemanget lättillgängligt för så många som möjligt. Det var ett lyckat drag som resulterade i stor uppslutning!

Läs mer om vecka 47

Kommungrupperna gör skillnad

Även under resten av året har kommungruppernas engagemang haft stor betydelse, nedan följer ett axplock. I Tierp har kommungruppen varit engagerade i projektet NärMat som syftade till att öka andelen närproducerad mat i kommunens skolor och äldreomsorg. Projektet resulterade bland annat i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) som innebär att även små producenter kan vara med och leverera råvaror. Vill du veta mer om hur detta fungerar och kanske initiera ett liknande system i din kommun? Kontakta Anna Ohlström i kommungruppen i Tierp: 073-055 09 75, a.ohlstrom@telia.com 

I Södertälje planerade kommunen för en ny gång- och cykelbana, som enligt det ursprungliga förslaget skulle gå över åkermark. Kommungruppen påtalade problemet med detta och föreslog en annan dragning, men vid första mötet med ansvariga tjänstemän var det blankt nej till det. Tack vare ett idogt påtryckningsarbete och en välformulerad insändare lyckades de till slut få kommunen att ändra sig!

I Kungsörs kommun påbörjades en ombyggnation av några vägar med fartdämpande åtgärder, vilket skulle innebära att bredden på vägen skulle bli under 4 meter. Ett telefonsamtal från LRF räckte, trots att bygget redan påbörjats så ändrades det så att även fordon bredare 4 meter har möjlighet att passera!

I Norrtälje planerar kommunen för ombyggnad av väg 77 och i det ursprungliga förslaget skulle den dras så att gårdar förstördes genom att långsmala fastigheter klövs på mitten. Där har kommunen nu lyssnat på LRF och lagt om dragningen. Projektet är fortfarande i planeringsstadiet och kommungruppen arbetar vidare med frågan.

Vallentuna kommungrupp har varit inblandade i en stor rättstvist gentemot Österåkers kommun. Slussen i Åkersberga hade renoveringsbehov och skulle byggas om och i samband med detta ville kommunen även höja vattennivån, vilket skulle ha förhindrat avrinningen från marker i Vallentuna. Efter mycket arbete och en lång process, har det nu slagits fast att vattennivåerna ska ligga kvar oförändrade.

I Östhammars kommun har man jobbat för att få en vattensamordnare, något som är till stor fördel i de kommuner där det redan finns, och det ska man få under 2022.

En sak som lantbrukare från flera kommuner, till exempel Tierp och Vallentuna, har vittnat om är hur viktig kommungruppens dialog med politiker och tjänstemän är för att miljöskyddskontroller ska fungera på ett bra sätt, såväl vad gäller det bemötande som lantbrukaren får som hur taxorna för besöksavgifter utformas.

Vill du veta mer om just din kommungrupps arbete eller har du några frågor? Här hittar du kontaktuppgifter. (Välj rubriken "Kommungrupper".)

Karolin Rask