För skogen finns kvalitetssäkrade inventeringsmetoder och nationellt framtagna toleransnivåer för acceptabla skador orsakade av vilt. I takt med att stammarna av klövvilt och storfågel ökar så riskerar även viltbetesskadorna i odlingslandskapet att öka. Att se och mäta skadorna är en prioriterad fråga för LRF, som arbetar med att ta fram motsvarande mätmetoder för odlingslandskapet.

Hur stort skördebortfallet är kan dokumenteras med viltbetesburar, och underlaget kan användas i samtal mellan markägare, brukare och jägare för avvägning i samförvaltningen av vilt i odlingslandskapet. En viltbetesbur på ett skifte kan öppna samtalet om områdets viltstammar, viltbetesskadorna och vilka åtgärder samtliga parter behöver vidta för att minska skadorna. För att uppskatta viltskadorna på fastighetsnivå behövs dock flera burar på olika skiften och i olika grödor. Burarna placeras lämpligen nära skogskanten, i mitten av skiftet och långt från skogskanten. Genom att klippa och väga torrsubstansen i burarna och i referensrutan går det sedan att uppskatta skördebortfallet och beräkna viltskadans omfattning i skiftet eller på fastigheten.

Tillsammans med arbetet om att ta fram toleransnivåer för viltskador i gröda hoppas LRF att viltbetesburar ska vara ett användbart verktyg.

Lokalavdelningar som sätter upp minst en bur får 1 000 kr i aktivitetsbidrag om foto tas vid uppsättning och innan skörd samt en kort information om gröda och resultat skickas till eleonore.marcusson@lrf.se

Vill du också sätta upp en viltbetesbur?

Här finns en guide om hur du enkelt bygger en referensbur.

Andra verktyg som LRF erbjuder för att stötta dig som markägare i viltförvaltningen är mall för skriftligt jaktupplåtelseavtal och utbildning inom jakt- och viltförvaltning.

Läs mer: Så upplåter du din mark för jakt

Kontakt: Eleonore Marcusson, eleonore.marcusson@lrf.se eller 010-184 42 35.