Stämman hade sju motioner att hantera, varav en handlade om problem med renbete som kan orsaka skador på åkermark, i s k koncessionsområden. Beslutet blev, efter livlig debatt och många talare, enligt regionstyrelsens förslag. Regionstyrelsen ska ta initiativ till ett konstruktivt möte med länsstyrelsen och de koncessionssamebyar som berörs för att hitta lösning. Om inte skadebilden kraftigt minskas (efter vinterbetessäsongen 2021) ska regionstyrelsen tillskriva riksförbundet för att driva frågan med berörd myndighet/lagstiftare för en förändring i rennäringslagen. Man vill då senarelägga tiden för vinterbete i de kommuner där skadeproblemen finns, till 1 dec- 15 april, eftersom vid den tidpunkten har vintern sannolikt inträtt och tjäle i marken bildats.

Presidiet för stämman, fr v: Maria Lindström, sekreterare, Nina Olovsson, ordförande och Sven Karlsson, vice ordförande.

Veterinärbrist stort problem
Ytterligare ett ämne som berördes var bristen på veterinärer i glesbygd beroende bland annat på grund av mycket jourtid, och därmed dåliga arbetsvillkor. Beslutet blev att regionstyrelsen ska kontakta näringsdepartementet för att se vad som kan göras. Om inte problemet blir löst kan det i förlängningen bli en djurskyddsfråga, menar LRF Norrbottens regionstyrelse.

Debatten var stundtals livlig.

Klimatskatter
Det blev också debatt kring klimatskatter, vilket i slutänden ledde till att en motion skickades till riksförbundsstämman. Frågan gällde om LRF skulle verka för att klimatskatter tas bort från nuvarande bränslen som används till maskiner inom jord- och skogsbruk.

Jord- och skogsbruket bidrar med klimatnytta och hållbarhet ur en rad andra aspekter. Att i väntan på förnybara drivmedel till tyngre maskiner beskatta jord- och skogsbruket blir därför kontraproduktivt menade en del talare. Dessutom är lönsamheten i de gröna näringarna i Norrbotten ett stort orosmoment. Därför vill man snabbt stärka konkurrenskraften, då många andra länder har en betydligt lägre skatt på drivmedel. 

Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk, Älvsbyn, försvarade regionstyrelsens hållning.

Men regionstyrelsen med flera ansåg att det var fel väg att gå, och att man istället skulle arbeta för lindring av skatt på förnybara drivmedel. Detta även mot bakgrund att LRF just antagit nya hållbarhetsmål, som man kommer att jobba intensivt med i år. Men stämman gick ändå på linjen att arbeta för lägre skatt på fossila drivmedel. Detta var den enda motionen som skickades till riksförbundsstämman.

VD-besök
Regionstämman gästades av LRFs vd och koncernchef Anna Karin Hatt. Hon pekade på helhetssynen på hållbarhetsarbetet som LRF har. Det gäller att vässa hållbarheten såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.  Efter att hållbarhetsmålen togs av LRFs förbundsstyrelse i januari har intresset för de gröna näringarna från bland annat politikerna ökat.
– Fler förstår ni att vi behöver öka vår livsmedelsproduktion. Och då kommer frågan; vad behöver ni? Då kan vi bli konkreta här, sade Anna Karin Hatt.

Val till regionstyrelsen
Till regionstyrelsen valdes Lars Eriksson, Hundsjö, Boden, om på två år, medan Victor Lundbäck, Påläng, Kalix, hade avsagt sig omval. I hans ställe valdes Sven Danell, Nikkala in. På mandat fram 2021 sitter förutom ordförande Jenny Karlsson även Rolf Hjärtberg, Lovikka, Josefin Lundberg, Svensbyn, Piteå och Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk, Älvsbyn.

Åsa och Mats Karlsson.

Årets gröna företag
Ett antal utmärkelser delades också ut på stämman. Mats och Åsa Karlsson AB, Heden, Boden, som bedriver mjölkproduktion, utsågs till Årets gröna företag, ett pris 10 000 kronor, som delas ut av LRF Norrbotten och Swedbank.


Årets aktivitetspris gick till Överkalix lokalavdelning/kommungrupp för bl a sitt arbete med den stora skogsmässan i Kalix 2021. Gunnar Liljebäck, ordförande, tar emot priset.

Silvernålar och grönt hjärta
LRFs hedersutmärkelse silvernålen, till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst, gick i år till Per Pesula, Övre Kukkola (bilden ovan) och Elisabeth Öberg, Kalix (bilden nedan). Den senare tilldelades även LRFs gröna hjärta, som ges till någon som exempelvis gjort en stor osjälvisk och medmänsklig handling.

Elisabeth Öberg har ett brinnande engagemang för lokal matproduktion och via radioprogrammet Hållbar mat i P4 Norrbotten har hon med gedigen kunskap om odling och livsmedelskonsumtion nått ut till allmänheten på ett pedagogiskt och väl formulerat sätt.

Även Britta-Karin Jakobsson, Bälinge, Luleå (bilden ovan), fick LRFs gröna hjärta. Detta då hon via Bondgården Bälinge har öppnat dörrarna för barn och ungdomar. Hennes verksamhet genomsyrar kunskapsbildning till unga där syftet är att skapa förståelse och få ett gott förhållande till lantbruket.