För att öka försörjningsförmågan och bibehålla en framtida livsmedelsproduktion behövs fler lantbrukare som är villiga att investera långsiktigt och bidra till utveckling av lantbruket.

I motionen lyfter de att unga lantbrukare av förklarliga skäl är mer benägna att till exempel satsa på nybyggnationer och täckdikningar än vad äldre lantbrukare är. För att unga potentiella lantbrukare ska få möjlighet att driva lantbruk måste det finnas fler gårdar, företag och mark att köpa eller arrendera.

–  Idag är många lantbrukare i Norrbotten över pensionsåldern, men alla brukar inte marken de äger, de putsar åkrarna och får EU-ersättning.  Detta gör att inaktivt brukande gynnas istället för aktivt. Det ska vara lockande att sälja och arrendera ut marken inte tvärtom, säger Beatrice Ramnerö, ordförande LRF Ungdomen Norrbotten.

Ingen diskriminering
Det har diskuterats vad ett aktivt lantbruk kopplat till EU-ersättningar är. Sveriges riksdag har skrivit att: Gårdsstödet ska bidra till sysselsättning och aktivitet i Sveriges alla landsbygder, stärka konkurrenskraften i jordbrukssektorn på så marknadsmässiga villkor som möjligt och generera en hög nytta för natur- och kulturmiljöer.  Departementsserien 2014:6 (om Gårdsstödet 2015-2020).

Genom att införa en övre åldersgräns på EU-ersättningarna vill LRF Ungdomen i Norrbotten gynna ett aktivt lantbruk, vilket kan leda till fler gårds- och markaffärer, fler generationsskiften och att fler väljer att arrendera ut sin jordbruksmark till yngre drivna företagare. Vilket skulle vara helt i linje med målsättningarna för EU-ersättningarna. 
–  Det är inte meningen att åldersdiskriminera eller inskränka på äganderätten. Är du äldre och fortfarande aktivt brukar marken så ska du såklart fortsätta göra det. Vi vill göra det ekonomiskt intressant att sälja och arrendera precis som det ska vara ekonomiskt intressant att bedriva jordbruk, menar Beatrice.

Norrbotten har Sveriges billigaste mark men även minst antal fastighetsköp. Detta gör att lantbruket i Norrbotten måste föryngras. LRF Norrbottens regionstämma kommer ske digitalt via Teams den 18 mars.