Motionen om skogsbrukets kolinbindning kommer från Nederluleå norra LRF-avdelning. De anser att LRF bör ändra strategi i sin hållning om att EU inte ska lägga sig Sveriges skogspolitik. Avdelningen framhåller att allt pekar på att vi får finna oss i detta, genom klimatpaketet Fit for 55. Det vore därför bättre att driva uppfattningen att de boreala skogsbrukets kolinbindning genom ökad produktivitet och inkludering i utsläppshandeln skapar en maximerad klimatnytta. Att nyttja tillfället att få ersättning för det klimatarbete som görs redan i den växande skogen, genom inkludering i utsläppshandeln var något regionstämman höll med om. En motion om detta kommer att skickas till riksförbundsstämman.

LRF ska stå upp för fiskerätten
Den andra motionen som skickades vidare kom från Södra Tornedalens LRF-avdelning. Det gäller den fiskerätt i i älv och hav som ingår i fastigheterna. Markägarna i Haparanda har en unik fiskerätt som tilldelades jordägarna på 1700-talet. Denna rätt är av stor ekonomisk betydelse. Men det hårda trycket från sportfiskeorganisationer m fl har urholkat denna rätt med hjälp av myndighetsbeslut, menar LRF-avdelningen. I motionen vill man att LRF står upp för att den enskilda fiskerätten som är en äganderättslig fråga. Regionstämman instämde i att rätten ska respekteras av myndigheter, kunna nyttjas som yrke eller i kombination med annan näring samt att eventuella intrång och restriktioner skall ersättas ekonomiskt till ägarna och arrendatorer.

Resebidrag till veterinärer vid långa avstånd
Ytterligare en motion från Nederluleå norra LRF-avdelning handlade om att LRF ska driva att det utgår resebidrag till veterinärer, inte bara vid akuta fall, utan alla veterinärbesök till lantbrukets djur, även planerade som provtagning, vaccinering, avhorning. Stämman beslutade skicka en skrivelse till riksförbundet för att påverka Jordbruksverket i frågan att förenkla stödet så att det ska kunna sökas även för planerade veterinärbesök och därigenom sänka kostnaderna till djurägarna.

Sänkt skatt på drivmedel
Ännu en motion från samma avdelning rörde krav på sänkt skatt på drivmedel för företag inom de gröna näringarna.  Sedan motionen skrevs har lättnader i skatten på diesel redan tillfälligt införts av regeringen. Regionstyrelsen skriver i sitt yttrande att när det gäller biodrivmedel så finns det idag i Norrbotten alldeles för låg tillgång och inget utrymme att investera i biotraktorer för att det ska vara intressant. Här måste först finnas bra tillgång på tankställen, ett prisläge som är lägre än annat bränsle och lönsamheten måste också öka innan det ska vara aktuellt. Vi ser att vi under många år framåt kommer att vara beroende av diesel. Stämman beslutade att motionen och yttrandet bildar underlag för en skrivelse till riksförbundsstyrelsen att ta med i deras pågående arbete med att stärka lönsamheten för de gröna näringarna samt i kontakterna i EU gällande klimatpaketet Fit for 55.

Se motionerna och yttrandena i sin helhet