Anita Norén, avdelningschef på Länsstyrelsen, inledde med att berätta hur de olika geografiska förutsättningarna ser ut i länet och vart den mest bördiga åkermarken finns. Vidare fick deltagarna lyssna till hur Länsstyrelsen ser på problematiken att självförsörjningsgraden för livsmedel sjunker i Sverige i takt med att städerna växer.

Så arbetar Kumla kommun

Linnea Hagenbjörk, planhandläggare på Kumla kommun, redogjorde för kommunens arbete med översiktsplanen och för den strategi de tagit fram för hur tillämpningen av åkermarkens skyddsregel i 3 kap. 4 § i miljöbalken ska ske i samhällsbyggnadsprocessen.

- Kumla kommun har försökt vikta vad åkermarken är värd i förhållande till andra samhällsintressen. I stora drag har de kommit fram till att den mesta åkermarken är av så hög klass att den faller inom ramen för åkermarkens skyddsregel, berättar Per Willén LRFs regionordförande.

Talare från Örebro Universitet

Inbjuden var även Eva Gustavsson, universitetslektor på Örebro universitet, samhällsplaneringsprogrammet. Eva stämde in i den problematik och de utmaningar som finns i den ändliga resursen jordbruksmark i och med industrialiseringen och urbaniseringen.

Paneldebatt med talarna och riksdagspolitiker

Politikerträffen avslutades med en paneldebatt där inbjudna talare och riksdagspolitikerna Helena Vilhelmsson, C, och Staffan Eklöf, SD, deltog. Träffen innehöll givande diskussioner och samstammighet rådde kring att det behövs bättre riktlinjer vid beslut om exploatering av åkermark, eftersom samhället ska uppnå målen i livsmedelsstrategin samtidigt som efterfrågan på bostäder och tätortsnära byggbar mark ökar.

Regionordförande Per Willén summerar mötet

- Det var väldigt bra att studenter från universitetet deltog. De ställde många frågor som visar på ett intresse för det här ämnet. Alla var ganska överens om att samarbeta mer utifrån ett regionalt perspektiv. Det finns ett behov att se till helheten och kommunernas olika förutsättningar i samhällsutvecklingen. Ska verkligen alla kommuner ha egna logistikcenter?, summerar Per Willén.

Per Willén är nöjd med träffen. Ytterligare ett resultat av mötet skulle nämligen kunna bli ett riksdagsseminarium på förslag från politikern Helena Vilhelmsson, som tycker att informationen om åkermarkens betydelse i ett samhällsutvecklingsperspektiv behöver spridas till fler.