Det var i vintras som LRF i ett öppet brev lyfte frågan om vildsvinsproblemet, de omfattande skador som vildsvinen tillfogar lantbruket och samhället i stort men också den bristfälliga, eller obefintliga, vildsvinsförvaltningen i landet. Här ville LRF se kraftfulla insatser från myndigheterna.

Landshövdingens svar
Landshövding Maria Larsson delar i mångt och mycket LRFs bild och konstaterar att en felaktig utfodring och avskjutning har bidragit till en kraftigt ökad vildsvinsstam i Sverige men också faktorer som ett förändrat klimat och ett intensivare jordbruk med ”nya” grödor.

”Det är mycket tydligt, i den nya nationella förvaltningsplanen och i nationella uppdrag, att vildsvinsstammen behöver minska och det innebär att förvaltningen måste jobba mot flera faktorer parallellt”, skriver landshövdingen.

Reaktion från LRF
– Det är bra tankar och intentioner. Men vi som driver lantbruk kan inte vänta. Nu behövs ”verkstad”. Enda lösningen vi ser är kraftigt ökat jakttryck i hela landskapet och att all utfodring omedelbart upphör. Idag finns områden som inte längre är värda att odla eftersom vildsvinen förstör allt i sin väg, säger Gudrun Haglund-Eriksson.

– Markägare måste ta kontrollen över viltet på sina marker och ställa krav på att avskjutningen är tillräcklig. Först då kan vi nå målen i Naturvårdsverkets förvaltningsplan om att halvera skador i lantbruket, tillägger Gudrun.

Anmäl åtelplatser
Landshövdingen vill ha bort ”felaktig utfordring”. Länsstyrelsen avråder ifrån utfordring och behöver hjälp från LRFs medlemmar som vet var foderplatserna finns. När den är anmäld kan kontrollen göras.

”Redan idag är den enskildes möjlighet till jakt och skyddsjakt på vildsvin, både ifråga om tidpunkt och hjälpmedel, avsevärt mer långtgående än för annat klövvilt. Med stöd av 7 § jaktlagen kan skyddsjakt även bedrivas av jägare som utsetts av länsstyrelsen”, skriver landshövdingen.

Höj statusen på köttet
Hon skriver också att Länsstyrelsen jobbar aktivt med vildsvinsfrågan. Det har tagits fram en regional förvaltningsplan med en tydlig inriktning. Information och råd om hur problem kan hanteras, förebyggas och åtgärdas i trädgårdar och tättbebyggda områden har tagits fram.

Länsstyrelsen har även haft en generös, snabb och effektiv handläggning för rörlig belysning men också gjort olika informationssatsningar för att öka efterfrågan och kunskapen om vildsvin hos konsumenter. Statusen på vildsvinet som födoresurs behöver höjas, skriver landshövdingen som vill se ett fortsatt och nära samarbete med LRF i vildsvinsfrågan.

Länkar till sida med mall för jaktupplåtelseavtal