Miljöbalken anger tydligt att åkermark endast får exploateras om väsentliga samhällsintressen kan åberopas samtidigt som alla alternativa möjligheter att ta annan mark i anspråk grundligt utretts och uttömts. Att så inte sker visar ett ökande antal ärenden som överklagas till Mark- och Miljödomstol.

- Åkermark kan inte återskapas och måste ses som en självklar förutsättning för ett hållbart samhälle. För att Sverige ska kunna uppnå Livsmedelsstrategins målsättning är åkermark av central betydelse. Här har kommunerna ett ansvar, säger regionordförande Per Willén.

Värdet av lokal produktion har fått uppenbar betydelse för många samhällsmedborgare i krissituationer, som nu under pågående pandemi. Det går inte att förlita sig på att någon annan på andra sidan klotet levererar ”just-in-time”. 

- Vi måste ta ett större ansvar såväl lokalt som globalt. Berörda myndigheter kommer att ställa ökade krav på vår beredskap och förmåga på många plan. Till slut måste väl rimligen signalerna även nå kommunplanerare och in i förvaltningar och fullmäktige på kommunerna. Åkermark och livsmedelsproduktion är väsentliga samhällsintressen som måste lyftas ytterligare i den interna prioriteringsordningen, säger Per Willén.

LRF har full förståelse för att det ibland är svårt att hitta lösningar, att förutsättningarna är väldigt olika i olika kommuner vad gäller till exempel topografi, expansionsbehov och möjligheten till alternativa lägen. Men alla kommuner har någon form av tätortsnära omgivning som är brukad eller tillfälligt obrukad åkermark och för samtliga utgör den en resurs för försörjning nu och i framtiden.

- Kommungränsöverskridande samarbeten kan komma att krävas för att hitta kloka lösningar. Vi vill påminna de som direkt jobbar med planering av vårt samhälle att de har en viktig roll och att vi förutsätter att de tar ett sådant samordningsansvar på största allvar. Allt för att länet som helhet, land och stad tillsammans, ska kunna skapa en hållbar framtid, säger Per Willén.

Skrivelsen avslutas med en inbjudan till framtida möten och en dialog om åkermarkens användning och betydelse. LRF tipsar också om podden “Bonden & jag”, avsnittet som heter “Stan bygger på bästa jordbruksmarken” för mer information med jordbrukarperspektiv.