Angreppen har ökat väsentligt detta år. Ett skäl är torkstressade träd efter två år med liten nederbörd, men det finns även stora arealer med gran på för magra marker.

Under vintern behöver skogsägaren planera för att få ut så mycket angripet virke som möjligt. Några goda råd är att ta bort angripna träd som ännu inte är torra, ta hand om färska vindfällen för att undvika nya härdar och spara björk. Barkborrar verkar inte trivas så bra där det finns björk. Spara några döda, torra träd för att gynna predatorer som äter barkborre.

För att förebygga skador framöver är det nödvändigt att ta kontroll över klövviltstammar så att det går att ståndortsanpassa och föryngra med rätt trädslag utifrån markens förutsättningar, gärna med lövinblandning i bestånden. Var aktiv i brukandet. Röj och gallra i god tid. Friska träd klarar angrepp betydligt bättre än nedsatta.

- LRF och skogsbolagen har en aktiv och löpande dialog med skogsstyrelsen både regionalt och på riksnivå. LRF driver att Skogsstyrelsen systematiskt inventerar utvecklingen av barkborrarnas spridning så att skogsbruket kan planera sina insatser. Dispenser och tillstånd behövs som underlättar arbetet med att få ut skadat och angripet virke från skogarna och man behöver även bekämpa granbarkborre i formella naturvårdsavsättningar, säger Anna Åman skog- och viltansvarig på LRFs regionkontor.