Adelövs gård har en areal på cirka 500 hektar varav 300 är skog. Gården, som är KRAV-certifierad, drivs av Mikael Wik. Mikael har investerat i framtiden med nya byggnader, och det har blivit 10 000 kvadratmeter på 20 år. Bland annat ett nytt luftigt köttdjursstall för 140 amkor, som stod färdigt förra året. På gården finns också ett kycklingsstall där Mikael föder upp KRAV-godkänd slaktkyckling inom konceptet Bosarpskycklingen. En stor del av kycklingen går på export till Asien just nu, då efterfrågan på produkten ökat starkt med coronapandemin. Mikael har också satsat på förnybar energi och eldar med egen skog i en större värmepanna. Förutom den egna gården värmer han även Adelövs skola, kyrkan och församlingshemmet.

Stor oro för hur en gruvdrift skulle påverka gårdens vatten

Mikael berättade för länsstyrelsen att han är orolig för vad en eventuell gruvdrift skulle göra med hans vatten. Hans marker ligger utanför gruvområdet, men rakt genom gården rinner Adelövsån direkt från Norra kärr. Ån kommer få en ökad vattenföring enligt gruvplanerna, men hur det kommer att påverka gården är mycket oklart. Mikael är beroende av att det inte blir för mycket vatten i ån, eftersom en stor del av hans marker ligger på gammal sjöbotten och som redan nu hotas av problem med översvämningar då ån trycker på med för mycket vatten. Det nya kostallet ligger också nära ån med betesmarker runt om. Men det är inte bara översvämningsrisken som oroar Mikael. Han är också orolig för hur föroreningar från en gruva skulle påverka vattenkvaliteten, både djurens dricksvatten och bevattningsvattnet till vallodlingen. 

Studieresan började på Klevens café med presentation av det planerade gruvområdet

Gårdsbesöket tydliggjorde de risker som finns med en gruva och den stora oro som företagare och boende i närområdet känner. Det sydde ihop diskussionerna och rundvisningen från tidigare under dagen. Backar vi lite började träffen på Klevens café där deltagarna hälsades välkomna av Gabriella Cahlin, LRF Östergötlands styrelse, med en kort introduktion och utdelning av material. Patrik Erixon, LRF Holaveden, presenterade sedan vad som hänt tidigare och gick igenom de olika delarna i gruvföretaget Tasman Metals planerade gruvområde.

gruvan.jpg

Risker och olika scenarion i fokus

Samtalen och de olika besöksplatserna handlade i stor grad om risker och vad som händer vid olika scenarion. Till exempel extremväder och hur det förhåller sig med återställningsskyldighet. Idag saknas helt riskbedömning från Tasman om något extraordinärt händer. Allt vatten som påverkas ska vara med i miljöbalksprövningen, men flera vattendrag och konsekvenserna på dessa är idag inte omnämnda av gruvbolaget.

Ett annat orosmoln är att berggrunden i delar av området är porös och skiffrig, och beskrivs av vissa lite cyniskt ”som en sil”. Berget ligger i lager på lager med sprickbildningar emellan där vattnet kan tränga fram. Påverkan på grundvattnet är oklar.  Länsstyrelsen meddelade att Tasman ska kvantifiera påverkan på till exempel Vättern i sin ansökan och att det ska göras en tektonisk undersökning om sprickbildningar. Länsstyrelsen begär också in ”worst-case-scenario” för vattenföringen som underlag till sina beslut. Underlag ska tas fram av gruvbolaget från SGU, SGI och SMHI.

Berggrund Norra Kärr.jpg

LRF vill att riskbedömningen enligt miljöbalken kommer tidigare i processen

- LRF var tydliga med att riskbedömningen enligt miljöbalken borde komma in tidigare i processen. Idag sker miljöprövningen allra sist i processen, som därmed blir väldigt utdragen. Detta skapar oro för lantbrukare och boende i området och andra berörda under lång tid. Någon myndighet borde i ett tidigt skede kunna stoppa planerna med hänvisning till det uppenbart olämpliga i att placera en gruva högt ovanför Europas största dricksvattentäkt, säger Gabriella Cahlin.

Givande möte ute på plats 

Både Länsstyrelsen och LRF är nöjda med mötet.

- Dagen upplevdes mycket givande. Alla närvarande fick en bild av platsen för den tänkta gruvan och dess omgivningar. Många frågor och givande diskussioner från dagen skickades med in till Länsstyrelsen och de tackade LRF för en väl arrangerad dag, summerar Karin Oscarsson som är ansvarig för vatten- och miljöfrågor på LRF:s regionkontor.

Länsstyrelsen i Jönköpings län var också inbjuden, men representanterna fick tyvärr förhinder den aktuella dagen. Från länsstyrelsen i Östergötland deltog Karl-Martin Axelsson, handläggare Miljöskyddsenheten, Kerstin Kempe, handläggare Natura 2000-områden, och Jonas Källming, avdelningschef Miljö och Natur. Från LRF deltog de personer som finns med i artikeln samt Philip Källner och Mikael Wik från LRF Adelöv, Jönköpings län.