- Gällande vår motion om mobiltäckning och energiförsörjning redovisade riksförbundsstyrelsen för det arbete som gjorts och som intensiferats under hösten 2019 och våren 2020 med sikte att regeringens mål om att 2023 bör hela Sverige ha tillgång till mobila tjänster av god kvalité ska uppnås.

- Vår viltmotion om varg bifölls alla yrkandena av styrelsen. De ska arbeta för att en konsekvensanalys görs gällande vargens utbredning och dess påverkan på betande tamdjur. De ska också arbeta för att NVs riktlinjer för skyddsjakt revideras samt att ersättning för skador orsakade av rovdjur inte ska tas från EU-programmen.

- Även vår motion om reglering av utfodring samt förenklat användande av fällor till vildsvin bifölls efter några försvarande inlägg. I framtida utbildningssatsningar kommer förslaget om webbutbildning för ökad kunskap om viltskador också tas i beaktande.

- I mineralfrågan kom det tre motioner till stämman, där vi i vår moton yrkat på att LRFs kunskap säkerställs för att kunna stötta sina medlemmar när de hotas av mineralprospektering. Riks har under hösten 2019 bildat en samverkansgrupp för dem inom LRF som arbetar med mineralfrågan, vilken vi genom Gabriella Cahlin bad få mer synliggjord för medlemmarna. Däremot anser de inte att en mineralpolicy bör upprättas då LRF 2009 antog en mineralstrategi.

- Vi hade också en motion om att se över möjligheterna att utse ”Årets naturbruksskola”. Riksförbundsstyrelsen biföll motionen, men en region yrkade på avslag av kostnadsskäl. Stöd till motionen kom dock från Skåne och LRF Ungdomen som gjorde att stämman beslutade att anta motionen.

Stämmoboken med motionerna

Motionerna och riksförbundsstyrelsens yttranden inför stämman finns att läsa här

Vad är en digifysisk stämma?

LRFs riksförbundsstyrelse fattade under våren beslutet att dela upp årets riksförbundsstämma i två delar, med förhoppning om att kunna möjliggöra fysisk närvaro under den andra delen – motionsbehandlingen. Det blev till slut en blandning av ett digitalt och ett fysiskt möte - ett "digifysiskt" möte. De åtta olika samlingsplatserna knöts samman till en stor gemensam stämma med hjälp av ljud och bild.