I beslutet konstaterar chefsJO att den utdragna handläggningstiden främst verkar bero på tiden som gruvbolaget har fått till sitt förfogande för att lämna in kompletteringar och yttranden. Tidsramarna har inte stått i proportion till uppgiften. JO understryker att undersökningstillstånd och bearbetningskoncession för gruvbrytning innebär en långtgående belastning av den enskildes möjlighet att disponera sin mark samt negativa effekter i form av bland annat markskador, buller, vibrationer och vattenföroreningar. En utdragen process fram till att ärendet avgörs orsakar också påtagliga ekonomiska effekter, eftersom fastigheterna blir mindre värda vid en försäljning då det framtida nyttjandet är osäkert.

- Framför allt tycker jag att det är intressant att JO så tydligt lyfter fram markägarperspektivet. JO är mycket tydliga med att Bergsstaten ska ta hänsyn till att det, utöver sökanden, även finns fastighetsägare och andra sakägare som berörs av det aktuella ärendet, säger Gabriella Cahlin i LRF Östergötlands styrelse.

Nu återstår att se hur snabbt ärendet tar fart efter JO:s kritik.

Klicka här för att läsa beslutet i sin helhet

Läs mer om gruvplanerna i Norra Kärr