Bolaget uppfyller inte kraven i Miljöbalken, trots mycket gott om tid för kompletteringar och ansökan om Natura 2000-tillstånd, vilket gör att Bergsstaten inte ser skäl att vänta längre med handläggningen eller pröva ansökan mot resten av Minerallagen. Den 5 maj 2021 kom beslutet att ansökan avslås. Berörda parter har nu tre veckor på sig ifall man vill överklaga beslutet.

- Vi inom LRF är mycket nöjda med att företaget nu har fått nej till gruvbrytning i Norra Kärr. Vi kan inte ha gruvbrytning i Sverige till varje pris och Norra Kärr är verkligen den sämsta tänkbara platsen för en gruva. Vi anser att det i fortsättningen behöver ställas hårdare krav på prospekteringsföretag vad gäller ansökan och miljökonsekvensbeskrivningar. Det är inte rimligt att företagare och boende i ett område och alla som är beroende av rent vatten ska behöva leva i oro och ovisshet i nio år, bara för att ett gruvprojekt varit dåligt genomtänkt från början, säger Gabriella Cahlin i LRF Östergötlands styrelse.

Detta har hänt
 

2010: Tasman Metals AB får undersökningstillstånd av Bergsstaten.

Juli 2012: Bergsstaten får en ansökan från Tasman Metals AB om bearbetningskoncession för sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr.

Maj 2013: Ansökan beviljas.

Januari 2014: Regeringen avslår överklagandena som kommit in.

April 2014: Naturskyddsföreningen och sakägare ansöker om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Februari 2016: Högsta förvaltningsdomstolen upphäver regeringens beslut.

Juni 2016: Regeringen lämnar tillbaka ärendet till bergmästaren på Bergsstaten, och Tasman Metals ges möjlighet att komplettera miljökonsekvensbeskrivningen med de brister som fastslagits i domstolen. Efter kompletteringar får länsstyrelsen i Jönköpings län handlingarna på remiss och slår fast att det krävs ett Natura 2000-tillstånd för verksamheten. Bergsstaten kontaktar sökanden och frågar om de tänker ansöka om tillståndet före beslut i ärendet.

April 2019: Bergsstaten får besked från Tasman Metals att de tänker ansöka om Natura 2000-tillstånd. Bergsstaten meddelar samtidigt att det inte vidtas någon åtgärd i ärendet till dess att bolaget ger besked vad tillståndsprövningen mynnar ut i, men att bolaget ska hålla dem informerade om hur processen går.

September 2020: Bergsstaten kontaktar Tasman Metals och undrar hur det går. De får till svar att de initierat ett nytt utvecklingsprojekt som kan ha betydelse för tillståndsansökan och att resultat väntas sista kvartalet av 2020.

Oktober 2020: Bergmästaren tydliggör för bolaget att en betydande tid förflutit sedan sökanden informerat Bergsstaten om att man tänkt ansöka om Natura 2000-tillstånd och det klargörs att Tasman Metals inte har obegränsat med tid på sig att förbereda och skicka in ansökan. Kontakten fortsätter, men Bergsstaten är inte tillfreds med det bolaget anför.

27 april 2021: Det kommer fram att bolaget inte skickat in någon ansökan om Natura 2000-tillstånd och att inget nytt hänt sedan sist.

5 maj 2021: Beslut i ärendet fattas av Bergsstaten utifrån det underlag som finns, vilket är undermåligt sett till miljöbalken och koncessionsansökan för verksamheten avslås. Tre veckor efter att berörda parter tagit del av beslutet finns möjlighet att överklaga.

LÄS MER: www.lrf.se/norrakarr