Hur många svar kom in?

– EU-kommissionen fick in drygt 58 000 unika svar från hela EU varav 21 000 var från jordbrukare, 28 000 från vanliga medborgare och 9 000 från organisationer. Totalt var det över 320 000 svar, men det var väldigt många dubbletter från olika former av kampanjer som rensades bort när svaren sammanställdes.  

Vad blev resultatet?

– CAP måste moderniseras och bli enklare. Det var alla överens om. Överlag var det enighet bland svarsgrupperna att jordbruket behöver direktstöd även fortsättningsvis, att jordbrukarnas position i livsmedelskedjan bör stärkas och att CAP bör hantera miljö- och klimatfrågor.

Var det stor skillnad på svaren från jordbrukare och icke-jordbrukare?

– Det var en relativt splittrad bild. Jordbrukare tog till exempel upp minskad administrativ börda, marknadshantering och riktade stöd. Andra medborgare belyste hållbarhet, ökad djurvälfärd och konsumentsäkerhet/hälsa.

Hur var skillnaden mellan bondeorganisationer och miljöorganisationer?

– I de brev som skickats in framkom att gruppen ”ekonomiska intressenter” (där troligen LRF ingår) tyckte att CAP ska hanteras på EU-nivå, att inkomststöd (gårdsstöd) är viktigt, att det är prioriterat att förbättra nuvarande CAP och inte förändra för mycket, att olika risker måste hanteras inom CAP samt att mer ska satsas på forskning och innovation. Icke ekonomiska intressenter (där troligen miljöorganisationer ingår) vill se en förflyttning från direktstöd till landsbygdsprogrammet och mer miljöåtgärder i CAP men hade en splittrad syn på om CAP ska hanteras av EU eller nationellt. Från myndigheterna var det också en splittrad syn på om CAP ska hanteras nationellt eller om mer flexibilitet ska ges till medlemsländerna, man vill se stöd till regioner och sektorer som har svårigheter, mer riskhantering, ha mer målstyrning av stöden och ett starkt fokus på förenkling.

Vad sa jordbrukskommissionär Phil Hogan?

– Han uttalade sig i samband med en konferens där resultatet av enkäten presenterades. Han anser att behovet av bra och säker mat i hela EU är grunden till varför vi har CAP. Utformningen av nästa CAP beror på en rad olika faktorer som EUs budget och klimatförändringar. Det behövs bra verktyg för att kunna parera olika kriser för jordbrukarna. Dessutom måste vi få en mer hållbar produktion samtidigt som vi lyckas med en föryngring inom jordbruket, sa Hogan. Han lyfte också Brexit och att det leder till omprioriteringar även för CAP. Han pekade också på förenklingsbehov och att det bör vara mer fokus på resultat framöver. Digitalisering och modern teknik kommer bli allt mer viktig inom jordbruket, avslutade Hogan.

Vad anser LRF om resultatet?

– Enkäten är lite av ett startskott för de mer intensiva diskussionerna om nästa CAP-period även om vi inte kommer att se några riktigt konkreta förslag från EU-kommissionen förrän om ett år. Det var intressant att se att skillnaderna i svaren mellan de tre grupperna jordbrukare, andra medborgare och organisationer trots allt inte var så stora. Tittar man noga på analysen så ser man givetvis skillnader – som att jordbrukare prioriterar förenkling av CAP och konkurrenskraft högre än vad andra medborgare gör – men också likheter – t.ex. i vikten av miljöarbete. Sedan måste man ta den här typen av enkäter med en nypa salt, hur frågorna ställs kan ju påverka hur man svarar. EU-kommissionen har också rensat bort cirka 265 000 svar som till stor del kommer från olika kampanjer där man kunnat skicka in svar automatiskt. Den största kampanjen drog in 250 000 svar och var från en miljöorganisation.

Hur jobbar LRF vidare med CAP-frågan?

– Just nu är vi i ett skede där vi har diskussioner med LRFs experter för att diskutera vad vi tror om framtida CAP och tanken är att det material vi får fram ska kunna sätt igång diskussioner bland förtroendevalda under hösten. Arbetet bedrivs både i Bryssel och i Sverige och vi har mycket utbyte med andra bondeorganisationer i EU.

Vill du veta mer?

Se den mycket tydliga illustrationen som visar svaren och här ser du presentationen.