Rester av växtskyddsmedel hittas fortfarande i ytvatten och på vissa håll är halterna för höga. Som växthusodlare är det mycket viktigt att känna till vad du kan göra för att förhindra att läckage uppstår.

I samarbete med Jordbruksverket har LRF Trädgård under våren anordnat två växthusvandringar. Kurserna, som leddes av Klara Löfkvist från HIR Skåne, var välbesökta – totalt deltog över 60 personer. Under vandringarna studerades de platser i växthuset där de vanligaste riskerna för läckage finns. Deltagarna fick information om hur läckage kan uppstå samt vilka riskminskande åtgärder som måste beaktas. De fick även möjlighet att diskutera frågan med kolleger i branschen.

Mycket stor andel är fossilfria

Som ett nästa steg har LRF Trädgård bidragit till att växthusodlare även kan få individuell rådgivning enligt Greppa näringens modell.

– Växthusodlare i Sverige håller en mycket hög klass. De senaste åren har man bland annat tagit krafttag för att minska sin energiförbrukning och idag är en mycket stor andel fossilfria. Alla gör mycket som är bra, men vi har också alla potential att bli bättre och därför är möjligheten till individuell rådgivning på plats i det egna växthuset så viktig, säger Marcus Söderlind.

Rådgivningen erbjuds idag för odlare i Skåne. Men tveka inte att höra av dig även om du har växthus i något annat län! För mer information och bokning, hör av dig till Klara Löfkvist på HIR Skåne.

12 åtgärdar för att minimera läckage från växthus

1. Om möjligt undvik att vattna ut preparat. Utvattning av preparat innebär större risk för läckage än vid sprutning. 

2. Om utvattning av preparatet ändå måste göras se till att du har ett slutet och tätt recirkulerande system. 
3. Om inte recirkulering finns samla upp allt vatten i särskilda behållare och rena det från kemikalier (tekniska lösningar finns). 
4. Se löpande över alla anslutningar i det recirkulerande systemet 
5. Kontrollera nedgrävda cisterner och vattenbassänger, så att dessa är hela och inte läcker 
6. Se till att cisterner/bassänger är tillräckligt stora för att ta hand om allt dräneringsvatten 
7. Om det recirkulerande systemet måste rengöras så skall vattnet tas om hand och rengöras 
8. Samla upp kondensvattnet och för in det i det recirkulerande systemet eller samla upp och rena det (tekniska lösningar finns) 
9. Vid rengöring av bevattningssystem, filter, brunnar och bassänger/cisterner - samla upp och rena vattnet (tekniska lösningar finns). 
10. Om möjligt samla upp vattnet vid rengöring av husen efter avslutad säsong 
11. Se till att påfyllnadsplatsen är säker. Påfyllnad på hårdgjord yta utan möjlighet till uppsamling eller på lätt genomsläpplig mark är inte tillåtet enligt NFS 2015:2. Givetvis får påfyllnad inte ske i närheten en golvbrunn om inte denna är kopplad till exempelvis biobädd, biofilter eller annat säkert omhändertagande 
12. Om olyckan är framme och läckage sker ska absorberande material finnas tillgängligt i odlingen och användas så fort som möjligt.

Checklistan är framtagen av HIR Skåne och LRF Trädgård.