På torsdagen den 20 juni 2019 presenterade Jordbruksverket rapporten Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra? Den innehåller bland annat beräkningar över hur ett förbud skulle slå mot fem svenska typgårdar på olika platser i landet.

– Det är mycket värdefullt att Jordbruksverket har försökt kartlägga hur både miljön och lantbrukets ekonomi skulle påverkas av ett förbud mot glyfosat. Rapporten är ambitiös och lyfter fram viktiga konsekvenser – men LRF befarar att kostnaderna skulle bli ännu högre än myndighetens beräkningar, säger Lennart Nilsson, ledamot i LRFs växtodlingsdelegation och i riksförbundsstyrelsen.

– En produktion utan glyfosat skulle bli särskilt svår och kostsam i Sverige och norra Europa, där växtsäsongen är kortare och de alternativa grödorna färre, liksom på gårdar som har en sämre arrondering. Minimerad bearbetning och sena vallbrott försvåras och med mer mekanisk bearbetning ökar klimatpåverkan, säger Lennart Nilsson.

Trädgårdsproduktionen skulle påverkas

Ett glyfosatförbud skulle även få omfattande effekter för landets trädgårdsproduktion, konstaterar Jordbruksverket.

– Ja, det skulle medföra ökade kostnader för manuell ogräsrensning, som kräver arbetsinsatser från ett stort antal personer. Tidsspannet när rensningen kan ske är också snävt. Samtidigt blir det allt svårare för producenter att få tag på arbetskraft, särskilt till korta, intensiva perioder, säger Marcus Söderlind, ordförande i LRFs trädgårdsdelegation och ledamot i riksförbundsstyrelsen.

Ökade koldioxidutsläpp

Under arbetets gång har LRF lämnat synpunkter på rapporten. Jordbruksverket konstaterar att ett förbud skulle leda till en ökad bearbetning av jorden, med en ökade dieselförbrukning och koldioxidutsläpp som följd. Även utlakningen av kväve skulle öka. Med krav på bland annat ökad maskinkapacitet och arbetskraftstillgång skulle lantbrukets lönsamhet minska. Jordbruksverket räknar även med en minskad skördenivå. Samtidigt har den nationella livsmedelsstrategin mål om att produktionen ska öka.

Världens mest använda växtskyddsmedel

Glyfosat är världens mest använda växtskyddsmedel. Det har funnits sedan 1970-talet och har idag ett godkännande inom EU till och med den 15 december 2022. Det har ett mycket brett användningsområde och i dag finns inget annat preparat eller metod som lika effektivt bekämpar all oönskad växtlighet. Nästa år påbörjas en ny utvärdering av ämnet och de medlemsländer som ansvarar för bedömningen är Sverige, Ungern, Nederländerna och Frankrike.