Här är de fem viktigaste punkterna som HaV, Havs- och Vattenmyndigheten, har missat i sitt förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.

1. Saknar viktiga strategier för att skydda den enskilda

Den föreslagna nationella planen saknar viktiga strategier för att skydda enskilda, de som utövar småskalig vattenkraft, trots en tydlig beställning från riksdag och regering.

2. Vattendirektivet kan inte tillämpas fullt ut

Den riktlinje som HaV föreslår för att förklara ett vattendrag kraftigt modifierat ger inte den önskade effekten, att vattendirektivets möjligheter till undantag ska tillämpas fullt ut Sverige.

3. Saknar tydlig strategi kring Natura 2000

Majoriteten av de vattenkraftverk som ligger i Natura 2000-områden är småskaliga och LRF ser att krocken med kraven från de hänsyn som även måste tas till art- och habitatdirektivet riskerar att äventyra det tilltänkta skyddet mot en kostsam tillståndsprocess. HaV behöver se till att den nationella planen innehåller en tydlig strategi kring Natura 2000 och vattenkraft.

4. Grön infrastruktur handlar om frivillighet

LRF har påtalat att Grön infrastruktur är en strategi som bygger på samverkan med markägare och frivilliga åtgärder. Grön Infrastruktur ska därför inte fylla annan funktion i den nationella planen än att beaktas i de regionala samverkansprocesserna, i omprövningen av vattenkraften är det lagar och förordningar som ska styra.

5. Medlen måste räcka till alla - även de små

LRF anser även att den nationella planen bör säkerställa att medlen i Vattenkraftens Miljöfond räcker till de vattenkraftsutövare som ligger sist i planen. LRF ser att det finns en stor risk att de medelstora och stora vattenkraftsutövarna kommer att förbruka större delen av alla medel i fonden.

Läs hela remissvaret här