– Namnet är mycket passande. Förutom Lokalt engagemang för vatten för LEVA också tankarna till de svenska miljömålen så som Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård men även till en levande landsbygd med matproduktion. Det rimmar väl med de åtgärder vi arbetar med, säger samordnare Cassandra Telldahl Bjelkelöv.

Regeringens satsning på rent hav är ett unikt projekt för fler åtgärder mot övergödning, från Umeå i norr till Trelleborg i söder. LRF är en av initiativtagarna till satsningen.

– LRF är en av drivkrafterna bakom LEVA för att det finns många olika aspekter på vatten som engagerar på landsbygden. De 20 nya resurspersonerna kan hjälpa till att fånga upp den lokala kunskapen och få rätt sak gjord på rätt plats, säger Markus Hoffmann, LRFs vattenexpert.

Ett samarbete mellan flera parter

LEVA bygger på ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. Även Greppa Näringen, som arbetar med åtgärder mot minskad övergödning på gårdsnivå som både lantbrukare och miljön tjänar på, deltar i projektet och delar med sig av sina erfarenheter.

Tillsammans med de 20 åtgärdssamordnarna utvecklas lokalt engagemang för vatten, och LEVA är början på ett nytt arbetssätt mot övergödning.

Arbetet bygger på erfarenheter av lyckade projekt och genomförs nu i större skala. Det unika i satsningen är att det systematiska och dialogbaserade arbetet görs på den lokala nivån, samtidigt som fem stora myndigheter och organisationer backar upp initiativet.

LÄS MER: HaV om LEVA

Hela listan över de 20 projekten

Orust kommun, Samordnare för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning, Orust kommun

Västerviks kommun, Vattensamordnare i Västerviks kommun

Falkenbergs kommun, Samverkan ger framgång

Norrtälje Naturvårdsstiftelse, Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner

Kävlingeåns vattenråd, Vombsjöns tillrinningsområde

Saxåns-Braåns vattenråd, Saxån-Braåns avrinningsområde

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Tillsammans mot övergödning i ett klimat under förändring

Trelleborgs kommun/SV Skånes VR, Sydvästra Skånes vattenråds avrinningsområde

Dalslands miljö- och energiförbund, Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Lillån

Länsstyrelsen Västerbotten, Tavelån och Tavlefjärden- åtgärdsplanering och samverkan för god status

Länsstyrelsen Halland, Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmannaån och Torpaån

Hushållningssällskapet Halland, Förbättrad vattenkvalitetet inom kustnära mindre avrinningsområden i Halland och nordvästra Skåne

Hjälmarens vattenvårdsförbund, Blackstaåns avrinningsområde

Enköpings kommun, Samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Mälarens vattenvårdsförbund, Åtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödning

Tidans vattenförbund tillsammans med Hushållningssällskapet Skaraborg, Minskad övergödning i Tidan

Ideella föreningen Lantbrukarnas riksförbund sydost, Från strategi till åtgärd för minskad övergödning

Länsstyrelsen Östergötland, Vikbolandet, norra delarna av Söderköpingsåns avrinningsområde, samt slättbygden söder om Roxen

Södertälje kommun, Åtgärder för god vattenstatus i Stavbofjärden med tillrinningsområden i Södertälje kommun

Länsstyrelsen Skåne, Finjasjön - En balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen.

LÄS MER: Här är hela pressmeddelandet