Jordbruksverket och Tillväxtverket har nu lagt fram sitt förslag till handlingsplan för den svenska livsmedelsstrategin. LRF välkomnar rapporten och tycker att det är bra att regeringen nu får ett underlag så att de kan återkomma med sin handlingsplan. Just handlingsplanen är en mycket viktig del i det så kallade ”kraftfulla bondepaktet”, som var en av punkterna i januariavtalet. Från LRF förväntar vi oss nu att regeringen lägger in handlingsplanen i budgetpropositionen för 2020.

Kombinera kortsiktiga och långsiktiga åtgärder

Det är viktigt att den nya handlingsplanen innehåller åtgärder som stärker alla producenter och företagare som planerar investeringar för en ökad svensk livsmedelsproduktion. Konkret verkstad med kortsiktiga åtgärder behöver alltså kombineras med långsiktiga åtgärder på kunskaps- och innovationsområdet. Det senare lyfts också fram på ett bra sätt i Tillväxtverkets och Jordbruksverkets rapport.

I rapporten pekas på att konkurrenskraften i livsmedelskedjan har försämrats efter 2011. LRF håller med om att det är nödvändigt med förstärkta åtgärder kring kunskap och innovation för att skapa bättre långsiktiga förutsättningar. Men det behövs samtidigt kortsiktiga förändringar för att stärka konkurrenskraften så marknadsandelarna för svensk produktion kan börja öka och därmed förbättrar vår försörjningstrygghet och krisberedskap.

Myndigheter behöver vara delaktiga i arbetet

När det gäller mer kortsiktiga åtgärder anser LRF att området med regler och villkor i rapporten behöver prioriteras. Vi tycker det är bra att rapporten lyfter fram att ett drygt 10-tal myndigheter behöver vara delaktiga i arbetet med livsmedelsstrategin. Företagsperspektiv och främjande ska prägla arbetet hos myndigheterna i större utsträckning.

LRF menar att en sådan förändrad myndighetsutövning och förvaltningskultur med bra service och handläggning är en nyckelfaktor för att livsmedelsstrategin ska lyckas. Den aktuella JO-kritiken mot en länsstyrelse i fråga om handläggning av utbetalningar visar samtidigt på att det återstår arbete att göra på detta område.

Viktigt med det regionala arbetet

Det är också bra att det regionala arbetet med livsmedelsstrategin och olika branschers handlingsplaner för en ökad inhemsk produktion lyfts upp i rapporten. Samarbete i hela livsmedelskedjan är överhuvudtaget ett framgångskoncept för att nå de mål som riksdagen beslutade om 2017. Förslagen i rapporten som rör konsument, marknad och ökad export är därför också angelägna.

Saknar område om skatter och avgifter

Ett område som inte tas upp i rapporten gäller skatter och avgifter. Här har regeringen ett särskilt ansvar att se till att svensk livsmedelsproduktion har gynnsamma villkor gentemot andra länder inom och utanför EU.

Läs hela rapporten här.