Skogen: Internationellt vs nationellt

Världens skogar minskar - svenska skogen ökar

I många av världens länder har skogarna minskat. I Sverige är det tvärtom, vi har dubbelt så mycket skog nu som för 100-år sedan och det fortsätter öka (även om det så klart finns en gräns). Glädjande nog ökar skogen även i övriga Europa och några andra stora viktiga länder som till exempel Kina. Bara sett till klimatet vore det faktiskt vettigt att använda än mer av den svenska skogen.

Sverige planterar 2 träd för varje som avverkas

Skog är som tonåringar – de tar upp mest koldioxid när de växer. När träden växt klart tar de inte upp koldioxid. Det bästa vi kan göra då är att avverka dem och använda dem för att bygga hus och möbler. Restprodukterna använder vi till papper, sanitetsprodukter (näsdukar, blöjor) och energi. Använder vi inte skogen till det måste vi använda något annat, oftast mycket sämre för klimatet. Allting förutsatt att vi gör som i Sverige, planterar två nya träd för varje som avverkas.

Sveriges mörka skogshistoria har blivit ljus

Sverige hade en historia där vi inte skött våra skogar bra. För 100 år sedan blev det krav på att plantera skog och vi har nu dubbelt så mycket skog. För 30 år sedan tog vi krafttag för bättre biologisk mångfald och vi ser nu resultat med fler äldre träd, fler lövträd och fler lämnade döda träd i skogen. Allt det som är viktig för biologisk mångfald.

27 % av svensk skog brukas ej

Låter vi all skog stå kvar i skogen och ruttna bort och använder kol, olja och plast istället så är det dåligt för klimatet. Svenska riksdagen och regeringen har sagt att det är rimligt att 20% av den svenska skogen inte brukas. I dag är det 27% av den svenska skogen som inte brukas. Läs mer här

Livsmedelsproduktion: Internationellt vs nationellt

Biologisk mångfald

På global nivå är intensifiering av matproduktion ett hot mot den biologiska mångfalden. I Sverige är det bristen på betande djur som är det stora hotet. Källa: Torbjörn Eberhard, Centrum för biologisk mångfald, SLU.

OECD-rapport lyfter Sverige

Sverige är ett av få länder som minskar sin klimatbelastning, trots att produktionen inte minskar, enligt en OECD-rapport från i fjol.
Rapporten visar bland annat att:
Utsläppen av växthusgaser från svenska jordbruket har minskat. 
Användningen av insatsvaror som energi, vatten och gödningsmedel har blivit effektivare.
Växtodlingen har ökat sin produktion och samtidigt minskat användningen av kväve och fosfor.

Mullhalten på åkrarna ökar i Sverige

Mullhalten på de svenska åkrarna ökar - men hotas av kommunens byggplaner

Svenskt lantbruk är vattensnålt

Svenskt lantbruk använder 3 % av vattnet. Globalt är siffran 70 %. Läs mer här

Vad kan jag som konsument göra?

Välja svensk mat. Naturvårdsverkets rapport, PRINCE, som släpptes vid årsskiftet visade bland annat att:
Drygt 60 procent av klimatpåverkan sker genom livsmedel som produceras utomlands.
83 procent av fotavtrycket för användning av antibiotika i djuruppfödning orsakat av svensk matkonsumtion sker utomlands.
97 procent av insekticiderna, 75 procent av herbiciderna och 88 procent av fungiciderna för produktionen av svenskarnas mat används i utländsk jordbruksproduktion.

De mest extrema varianterna som skövling av regnskog etc upplevs av många svenska konsumenter som avlägset. Men det du lägger i matkorgen kan ha klimat- och miljöpåverkan i andra delar av världen.

Läs mer om fördelarna med svensk mat här

Vad är LRFs slutsats av rapporten?

Svensk livsmedelsproduktion måste stärkas.

Anledningen till att svensk produktion är bra är flera, som våra geografiska förutsättningar men inte minst de kunskaper och metoder skogs- och lantbrukare i Sverige under lång tid utvecklat inom svensk produktion.

Givetvis kan och ska vi hela tiden fortsätta utvecklas men i internationell jämförelse ligger vi imponerande långt framme. Vilket bör återspegla sig i konkurrenskraft mer framöver.

LRF har haft besök från bland annat Kina som vill lära sig mer om hållbart skogsbruk. Vi har blivit inbjudna av Chiles regering och av Harvard i USA för att berätta mer om hållbart skogsbruk. Vi vill fortsätta att sprida vår kunskap till andra länder.

LRF har också haft besök från stora europeiska jordbruksländer, som exempelvis Tyskland och Italien för att diskutera arbetet kring djurvälfärd och antibiotikaresistens. Det arbetet ska vi fortsätta med. 

LÄS IPCC-rapporten här: https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/