– Krångel med sena utbetalningar av EU-ersättningar har varit en följetong under en rad av år. 2017 beslutade LRFs riksförbundsstämma att LRF skulle driva ett pilotmål om dröjsmålsränta, säger Lars Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF.

Anledningen till att pilotmålet startar först nu är att de slutliga utbetalningsbesluten för åren 2015-17 kommit lantbrukarna till del under våren 2019.
I det aktuella pilotmålet företräds den drabbade östgötaföretagaren av juristen Johan Håkansson på LRF Konsult i Örebro. En överklagan har lämnats in till Jordbruksverket.

– I överklagan yrkar vi att dröjsmålsränta ska utgå för de sent utbetalade beloppen från och med 31 januari året efter det aktuella produktionsåret. Alltså samma regler som gäller i sedvanliga affärsförbindelser där betalning för en utförd tjänst (i detta fall en miljöåtgärd) sker i anslutning till åtgärden, säger Lars Erik Lundkvist.

Den svenska räntelagen ska beaktas

Överklagan siktar in sig på att EU-regelverket saknar proportionalitet i fråga om dröjsmålsränta. EUs egna regler föreskriver att en stödmottagare, som inte genomfört de åtgärder denne utlovat, och som betalar tillbaka återkravet av stöd sent, då ska beläggas med dröjsmålsränta.

– Men det omvända förhållandet regleras inte av EU. I vår överklagan anför vi därför att denna brist i EU-lagstiftningen för den ersättningsberättigade bör innebära att den nationella lagstiftningen ska tillämpas. Det innebär att den svenska räntelagen ska beaktas samt förvaltningslagens skyndsamhetskrav i fråga om myndighetshandläggning, säger Lars Erik Lundkvist.

"Hoppas på effektivare myndighetsutövning"

I pilotmålets överklagan hänvisar den drabbade lantbrukaren, när det gäller den sena myndighetshandläggningen, även till JOs beslut i juni 2019 där en länsstyrelse får skarp kritik för sin hantering av en ansökan om stöd till unga lantbrukare 2015.
– Det känns bra att vi nu inlett den rättsliga processen efter så många år. Vi hoppas att det leder till en effektivare myndighetsutövning och snabbare utbetalningar. Nu får vi se vad Jordbruksverket säger, men mitt tips är att ärendet kommer att gå till prövning i förvaltningsrätten, säger Lars Erik Lundkvist.

SE I SVT: "I stort sett alla bönder får sina pengar för sent"

LANDS LEDARE: "Äntligen!"