Näringsminister Ibrahim Baylan (S) genomför nu sin höstturné för minskat regelkrångel. Det är bra och viktigt. Han kommer att möta både lantbruksföretagare och andra som kommer att ge sorgliga exempel på tillkrånglad och ofta onödig administration.

Regelkrångel kostar tid och pengar

Regelkrångel kostar både tid och pengar. Det drar onödig energi bort från den dagliga verksamheten. Tid och kraft som i stället kan och bör läggas på att utveckla och förbättra det egna företagandet.

Näringsministern vet säkert redan att det sällan är reglerna i sig som orsakar problem, utan myndigheternas tillämpning av dem. Ibrahim Baylan har möjligheten att ändra på detta.

För våra lantbruksföretagare handlar det om snåriga ansökningsvägar, krångliga blanketter och regeladministration. För många känns det som att det suger musten ur dem. Det är oacceptabelt att dessa möjligheter till utveckling av företagsamheten inom det gröna näringslivet och det viktiga bidraget till hållbarhetsarbete i stället uteblir på grund av krångliga och tidskrävande regler.

Krånglet hotar svenska produktionen

Ett belysande exempel är svårigheterna att anställa personal vid de arbetstoppar som är typiska i skördesäsong för trädgårdsodlare.

Ordföranden för LRF Trädgård, Marcus Söderlind, slår fast att reglerna för arbetstillstånd gör det väldigt krångligt att anställa arbetskraft från länder utanför EU, och att det hotar att minska den svenska produktionen.

Problemet är att reglerna är svåra att förstå och ansökningsförfarandet är otydligt. Myndighetens avslagsmotiveringar är dessutom svåra att tolka och skapar onödig oro.

Myndigheter tolkar lagen olika

Polis och Migrationsverket gör helt olika tolkningar av lagen. Hur ska då den enskilde lantbrukaren förstå dessa? Det är därför inte för mycket begärt att myndigheterna kommer fram till en gemensam och tydlig linje.

Det finns mängder av liknande exempel från mjölkföretagare, spannmålsodlare, köttproducenter och skogsföretagare i hela Sverige. Många företagare arbetar ensamma i mindre företag, men bär ändå samma tunga regelok som våra internationella storföretag som Volvo och Ericsson.

Det kan inte vara rimligt att det ska vara så svårt.

Krav på omtag

LRF:s analys är att det är mängden regler och svårigheten att navigera bland dem, som ställer till oro och problem.

Vi kräver ett omtag i frågan om regelkrångel och då är det viktigt att samsyn mellan politiker och myndigheter ska råda. Därför krävs det en bättre insyn i hur reglerna påverkar och försvårar för de enskilda företagarna.

LRFs 3 tips till Baylan

Det här är LRF:s krav på näringsministern efter utvärderingen av rundresan:

1. Gör det enkelt för företagaren att skaffa information om regler och tillstånd, genom principen ”en dörr in”. Där all information samlas på ett och samma ställe.

2. Inrätta ett implementeringsråd. Rådet ska granska hur lagar och regler implementeras och påverkar svensk konkurrenskraft. Rådet ska också driva förenklingsarbetet nationellt och på EU-nivån. Lär gärna av det arbete som har gjorts i Danmark.

3. Inför ett regeltak med nolltolerans för ökad regelbörda.


Här är LRFs tips till 3 myndigheter

Samtidigt behövs mer detaljerade förändringar genomföras på flera myndigheter, exempelvis:

Skatteverket: Förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare. Genomför Skatteförenklingsutredningens förslag.
Gör det enklare och billigare att anställa, bland annat genom att sänka arbetsgivaravgifterna. Lönekostnaderna är ofta den helt dominerande kostnaden i ett företag och avgör i hög grad konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter.

Jordbruksverket: Gå över till digitaliserad märkning och registrering av djur via transpondersystem. Använd SAM-internet och "mina sidor" för uppdaterad information om utbetalningar, kontroller och beslut.

Livsmedelsverket: Förenkla kontrollen på slakterier och använd digitala system i ökad utsträckning. Underlätta för företagare som vill utveckla förädling av produkter på gården.

Förbättrade villkor

Vi har stora förhoppningar på Ibrahim Baylans höstturné för minskat regelkrångel. Landets företagare ser fram emot förbättrade villkor för företagandet.

LÄS MER: Så jobbar LRF med God myndighetsutövning

LÄS MER: Krångliga regler stoppar miljöarbetet

LÄS MER: Följ debatten på Altinget