Vad är största problemet med minerallagen?
- Det huvudsakliga problemet är att den endast tar tillvara intresset att leta och bryta mineral. Markägare och andra som berörs känner sig överkörda och helt utan rättigheter. De vidtalas till exempel inte när Bergsstaten delar ut tillstånd för provborrning. Det nuvarande systemet urholkar, såsom framgår av programmet, förtroendet för myndigheterna och staten. Det bör oroa alla och vi har ett gemensamt intresse att förhindra det.

Vilka är de allvarligaste konsekvenserna för våra medlemmar?
- Företag som vill nyttja annans mark för att leta mineral kan göra det helt utan att en avvägning sker mot intresset att driva och utveckla det företag som redan finns där eller de planer som boende har för sin egen fastighet eller bygden. Det är ett stort äganderättsligt problem och frågan om vad marken ska användas till behöver behandlas med betydligt större respekt.

Bergmästaren jämför prospektering och gruvor med vägbyggen, där markägares och andras intressen ofta får stå tillbaka. Håller du med om den jämförelsen?
- Nej, det är en jämförelse som haltar på flera plan. En väg är ett angeläget allmänt intresse, en gemensam anläggning som vi skattebetalare investerar i till nytta för många. Prospektering och gruvdrift görs av enskilda företag. Att de sedan levererar råvara till produkter som många av oss använder kan naturligtvis inte motivera att just de här företagen ska kunna tvinga sig fram på det sätt som nu sker. Processen för när en väg anläggs är förutsebar och miljökonsekvenserna kända. Så är inte fallet när ett gruvprojekt startas. Gruvbranschen har också ett problematiskt rykte om sig att lämna projekt som startats efter konkurs och lämna sanering och städning att bekostas av skattemedel. Det ställer extra höga krav på branschen att ställa garantier och agera transparent.

Hur länge gäller ett undersökningstillstånd?
- Det gäller i tre år och kan sedan förlängas. Det hindrar företag i planering och utveckling. När man inte vet vad som kommer att hända är det en alltför stor risk att till exempel investera och i vissa fall blir det även svårt att avveckla och sälja.

Vad vill LRF uppnå i frågan? 
- LRF vill ändra lagen så att processen i samband med att leta och bryta mineral blir rättssäker och förutsägbar, att den som äger marken får sina rättigheter skyddade.
- I januariavtalet beslutades att starta en utredning om förbud mot brytning av kol, olja och gas. LRF vill vidga utredningen till att även handla om rättigheter för markägaren i samband med prospektering och brytning.

Vad gör LRF?
- Vi jobbar väldigt mycket både nationellt och i regionerna. En framgångsfaktor har varit att jobba regionalt med riksdagspolitikerna. Det är då vi på bästa sätt kan visa hur orimligt dagens lagstiftning slår. Vi har också varit väldigt tydliga om vårt budskap när vi har träffat de ansvariga myndigheterna, och vi har även lagt fram konkreta förslag på lösningar. Läs mer på lrf.se/mineralbrytning

LÄS MER: LRFs samtliga ordföranden i gemensamt utspel: Minerallagen hotar svensk matproduktion

SE HELA UPPDRAG GRANSKNING: Jakten på mineralerna

SVT: Skånska mjölkbönder: Äganderätten betyder inget, känns som öststat

LÄS MER: Så jobbar vi i Sydost och Östergötland

KRÖNIKA: LRFs styrelseledamot Jan Ehrensvärd undrar varför endast LRF sitter med lösningarna