I yttrandet skriver LRF bland annat:

"Den övervägande delen av kommunal belysning längs statliga vägar ägs i dag av små kommuner i landsbygd med otillräckliga medel för att genomföra nödvändigt underhåll och rapporter om att vissa av anordningarna inte uppfyller dagens krav. Vi ser därmed att det finns en risk att belysning tas bort utan att ersättas, beroende på hur framtidens förvaltningsmodell utformas.

Vi är tacksamma för att SKL och Trafikverket har inlett ett pilotprojekt för att hitta en ny metod för framtidens belysning för att säkerställa att dagens krav gällande bland annat trafiksäkerhet uppfylls. Däremot vill vi poängtera att belysningen på det statliga vägnätet är en del av den grundläggande infrastrukturen i landet. Att ta bort belysning i landsbygdskommuner runt om i Sverige, utan att ersätta den med ny, kommer med stor sannolikhet att upplevas som en försämring för våra medlemmar som driver företag på landsbygden. Det riskerar att påverka landsbygdens attraktivitet negativt.

Frågan behandlades på LRFs Riksförbundsstämma i maj 2019 och stämman beslutade att rikta en uppmaning till Trafikverket och SKL om att genomföra lokala samråd i samband med pilotstudien om förvaltning av kommunal belysning på statlig väg. För oss är det viktigt att en ordentlig konsekvensanalys görs där den nya förvaltningsmodellen tydligt tar hänsyn till påverkan för boende och företag på landsbygden."

Läs hela yttrandet här