Det är viktigt att svenska bönders röster tydligare kommer fram i diskussionen kring kött- och animalieprodukter. Därför har LRFS medlemmar fått chansen att ställa ett antal frågor till WWF:s matexpert Anna Richert inför lanseringen av WWFs Köttguide.

Här är några av LRF:s slutsatser:
• Köttguiden visar att svenskt kött ligger i topp och har en mindre miljöpåverkan än importerat kött.
• Köttguiden visar att svensk kött- och animalieproduktion ligger i framkant för att minimera klimatpåverkan, ansvarsfull användning av växtskyddsmedel och antibiotika och lägger stor vikt vid biologisk mångfald och djurvälfärd.
• LRF tycker att det är en brist att Köttguiden inte visar på den stora klimatskillnad som finns mellan svenskt och importerat rött kött. Det borde tas hänsyn till i framtida köttguider.

Den 5 november lanserar WWF en andra version av sin Köttguiden. Den har enligt WWF som syfte att för konsument visa på miljöpåverkan av olika köttslag samt ost, ägg och vegetariska proteiner. WWF tittar på faktorer som klimatpåverkan, kemiska växtskyddsmedel, biologisk mångfald, djurvälfärd och antibiotika.

"Extremt viktigt med fler betande djur"

– Djuren har sin naturliga plats i livsmedelssystemet. WWF tycker att det är extremt viktigt med fler betande djur i landskapet och att vi håller våra marker öppna, framförallt våra naturbetesmarker med höga biologiska mångfaldsvärden, säger Anna Rictert, matexpert på WWF.

Varför får då svenskt nötkött inte grönt ljus av WWF på alla parametrar?
– Allt nötkött ligget över 14 kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött, både importerat och ekologiskt. Guiden hjälper inte till med att visa förbättringar inom klimatet, där för man gå till andra verktyg såsom klimatcertifieringen eller det arbete som görs av innovativa bönder i olika delar av världen, och framförallt i Sverige. Guiden hjälper inte till i det förbättringsarbetet, tyvärr.

– Vi har inte premierat kött och mjölk från djur som är uppfödda på bete eller gräs. Det där får ligga i kommunikation vid sidan om guiden, säger Anna Richert och lovar att WWF i sin kommunikation trycker på att svenskt nötkött är betydligt bättre än det mesta av det importerade.

Viktigt med balans mellan djur och växtodling

WWF anser att en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna inom lantbruket är att det är balans mellan djurhållning och växtodling. WWF ser behovet av stallgödsel och vall i växtföljden även på växtodlingsgårdar och fastslår att ensidig växtodling behöver djurhållning.

Vad ger WWF för råd till svenska lantbrukare?
– Sveriges bönder ska inte vara rädda för diskussionen om mindre men bättre kött. Trots att andelen kött minskar så är större andel kött svenskt. Konsumenterna har ett intresse. Jag rekommenderar svenska bönder att exempelvis utveckla charkprodukter och ta en större plats i osthyllan.