I dag har regeringen gått ut med en ny handlingsplan som beskriver arbetet framåt med livsmedelsstrategin.

På plussidan finns många intressanta åtgärder för de kommande sex åren som kan vara positiva för lantbrukare: 

  • Vildsvinspaket. Jordbruksverket får 13 miljoner kronor under 2020 för att genomföra en rad åtgärder kring vildsvin. Arbetet fortsätter  2021 till 2025 och får då 9 miljoner kronor per år.
  • Växtskyddsmedel. Jordbruksverket ska säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användningsområden. Till det får de 6 miljoner kronor per år fram till 2025. 
  • Export. Det ska genomföras ett program för  livsmedelsexport med fokus på små och medelstora företag.
  • Samordning. Den nationella och de regionala livsmedelsstrategierna ska samordnas.
  • Enklare regler. Reglerna för livsmedelskedjan ska analyseras för att man på så sätt ska identifiera de regler som försämrar konkurrenskraften, tillväxtmöjligheterna eller innovationsförmågan för företagen.
  • Mer kunskap. Det ska bildas ett kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket.

Halverad budget upprör

Den summa som regeringen har avsatt för allt som ska göras de kommande sex åren är totalt 846 miljoner kronor. Summan kan tyckas hög men är en halvering jämfört med dagens budget och det förslag som Tillväxtverket och Jordbruksverket lämnade in i somras.

- Regeringen och samarbetspartierna har i Januariavtalet utlovat ett kraftfullt bondepaket. Men det som presenterats i dag är allt annat än kraftfullt. Två och ett halvt år har gått sedan riksdagen klubbande den nationella livsmedelsstrategin och fortfarande märker våra medlemmar inget av den på gårdarna. Två och ett halvt år senare fortsätter svensk livsmedelsproduktion att minska inom många områden, säger Palle Borgström i ett pressmeddelande.

Regler och myndighetsutövning

Den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin lyfter fram ett 30-tal områden som alla i sig är viktiga, som enklare regler, kompetensförsörjning, digitalisering, växtskydd, växtförädling, export, och forskning. Men de flesta kommer först ha effekt på lång sikt. För LRFs medlemmar är det viktigt med snabbare effekt och det är också nödvändigt om målen om ökad produktion i livsmedelsstrategin ska kunna nås till 2030.

Vi vet att förbättrade regler och god myndighetsutövning inte behöver kosta så mycket men kräver att det finns en vilja att förändra från statsmaktens sida.

- Här har regeringen och olika myndigheter fortfarande mycket att bevisa, säger Palle Borgström.

LRFs pressmeddelande om handlingsplanen 

Ekot med Thomas Bertilsson, näringspolitisk chef. (02.40)